'; ?> Ogłoszenie o Przetargu Publicznym na Sprzedaż Samochodu Osobowego Ford Mondeo - Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Ogłoszenie o Przetargu Publicznym na Sprzedaż Samochodu Osobowego Ford Mondeo

Numer sprawy BS/ZO/KK/210/01/22 Termin składania ofert 2022-03-24 15:00

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO

BS/ZO/KK/210/01/22

 

 

 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie  ul. Solskiego 3  71-323 Szczecin

 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Termin składania ofert upływa 24 marca 2022 r. o godz. 15:00. Oferty należy złożyć w siedzibie organizatora przetargu: ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, Kancelaria.

Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w siedzibie organizatora przetargu przy

 1. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, w dniu 24 marca 2022 r. o godz. 15:45.
 2. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany pojazd:

Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w dniu 14-18 marca 2022 r. w godzinach 9:00-14:00, na parkingu organizatora przetargu przy ul. Solskiego 3, w Szczecinie, po uprzednim umówieniu się telefonicznie z pracownikiem Funduszu. Konrad Kupiński Specjalista ds. Organizacyjnych tel. 91 48-55-100 wew. 120.

 1. Specyfikacja pojazdu objętego postępowaniem oraz cena wywoławcza:

Przedmiot sprzedaży: jeden używany, służbowy, osobowy samochód o parametrach:

         Marka i typ pojazdu Ford Mondeo  2.0 TDCi MR`07

         Numer rejestracyjny ZS 8182P

         Numer nadwozia WF0EXXGBBE9P75562

         Pojemność silnika 1997 cm³ (140 KM)

         Rok produkcji 2009

         Data pierwszej rejestracji 29.04.2009

         Rodzaj paliwa Diesel

         Przebieg (zaktualizowany) 274985 km

         Termin badania technicznego 08.04.2022

         Dokumenty pojazdu Karta pojazdu, Dowód rejestracyjny, Polisa OC, Książka serwisowa

         Opis stanu technicznego w tym opinia rzeczoznawcy stanowiąca załącznik do ogłoszenia

       

         Cena wywoławcza 11.100,00 zł brutto (VAT: ZW)

 1. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

1) Wadium 10% ceny wywoławczej w wysokości 1100, 00 zł (słownie: tysiąc sto złotych i 00/100) płatne przelewem na rachunek bankowy organizatora przetargu do dnia 23 marca 2022 r. Liczy się data wpływu środków na rachunek organizatora: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Szczecin.

Nr rachunku: 26 1130 1176 0022 2124 2520 0003 w tytule przelewu należy wpisać:      „wpłata wadium w przetargu na pojazd Ford Mondeo ” Wadium nie podlega oprocentowaniu.

2) Wadium musi być wniesione wyłącznie w walucie w złotych polskich.

3) Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

4) Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w sposób adekwatny do jego wniesienia w terminie 7 dni roboczych.

 

 

5) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie.

 1. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać:

1) wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 „oferent”;

2) oferowaną cenę za pojazd objęty przedmiotem przetargu;

3) oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu, nie wnosi zastrzeżeń oraz ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

4)dowód wniesienia – potwierdzenie przelewu wniesienia wadium (wydruk);

5) w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis właściwego rejestru, ewentualnie pełnomocnictwo uprawniające do reprezentowania osoby prawnej udzielone zgodnie z zasadami jej reprezentacji.

 

 1. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie. Koperta musi być zaadresowana według poniższego wzoru:

 1. a) nazwa i adres Organizatora: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3 71-323 Szczecin
 2. b) oznaczenie koperty: „Oferta na zakup samochodu Ford Mondeo”

Oferty pisemne należy składać nie później niż do dnia 24 marca 2022 r. do godz. 15:00.

Miejsce składania ofert:

Oferty dostarczone osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera będą uznane za złożone w terminie, jeżeli zostaną dostarczone do upływu wyznaczonego terminu, czyli do 24 marca 2022 r. do godz. 15:00, do Kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie mieszczącej się przy ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin. Za datę wpływu uznaje się datę ostemplowaną pieczątką wpływu w kancelarii Funduszu. Godziny pracy organizatora przetargu: 8:00-15:00. Przy złożeniu oferty drogą pocztową decyduje data i godzina dostarczenia przesyłki z ofertą na ww. adres organizatora przetargu, a nie data stempla pocztowego (nadania przesyłki). Termin związania ofertą organizator przetargu określa na 7 dni.

 1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zmiany ogłoszenia, odwołania przetargu albo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
 2. Inne informacje

1) Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego       ogłoszenia, a w przypadku nabycia pojazdu, na który złożył ofertę, oświadcza, że nie będzie dochodził żadnych roszczeń od sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego pojazdu oraz wad fizycznych pojazdu ujawnionych po dniu zakupu.

2) Komisja przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd objęty przedmiotem przetargu. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.

3) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości określonej            w pkt. 5 niniejszego ogłoszenia.

4) Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

 1. a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, który nie wniósł wadium;
 2. b) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w ust. 6 niniejszego ogłoszenia, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, a złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;
 3. c) uczestnik przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.

5) O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia Oferenta niezwłocznie.

6) W przypadku, gdy kilku Oferentów zaoferuje tę samą najwyższą cenę, postępowanie przetargowe kontynuowane będzie w formie aukcji pomiędzy Oferentami, którzy złożyli równoważne oferty. Ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w równoważnych  ofertach. Przystąpienie jednego oferenta wystarczy do przeprowadzenia aukcji. Kwota minimalnego postąpienia została ustalona na 500 zł. O terminie i miejscu aukcji Organizator poinformuje oferentów, którzy złożyli równoważne oferty pisemnie i mailowo.

7) Umowę uznaje się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty w przypadku przetargu lub z chwilą ostatniego przebicia wyższej ceny w przypadku aukcji.

8) Do czasu zapłaty ceny zgodnie z ust. 10 niniejszego ogłoszenia wiążąca jest kolejna oferta z najwyższą ceną.

 1. Termin zawarcia umowy sprzedaży

1) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej najwyższą cenę. WFOŚiGW w Szczecinie wystawi za sprzedany pojazd fakturę VAT ze stawką zwolniony od podatku a nabywca na tej podstawie zapłaci cenę nabycia.

2) Umowa zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż do dnia związania ofertą.

3) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zawarciu umowy zakupu pojazdu i zapłaceniu ceny nabycia.

 4) Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności pojazdu do chwili wpływu na rachunek lub wpłaty w kasie sprzedającego zapłaty przez Kupującego  całkowitej ceny nabycia.

 5) Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Kupujący.

 

 

 

 

Załączniki do ogłoszenia:

 

 1. Załącznik nr 1 formularz ofertowy „oferent”
 2. Załącznik nr 2 do ogłoszenia wzór umowy
 3. Załącznik nr 3 do ogłoszenia wzór protokołu przekazania samochodu
 4. Załącznik nr 4 opis stanu technicznego w tym opinia rzeczoznawcy.

 

 

 

 

 

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

 

Zgodnie  z  art.  13  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 

 • Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin. 
 • Istnieje możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod@wfos.szczecin.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 • Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępniane wyłącznie podmiotom/osobom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów.
 • Dane osobowe przetwarzane przez WFOŚiGW w Szczecinie przechowywane będą przez okres niezbędny do   celu dla  jakiego  zostały  zebrane,  zgodnie  z  obowiązującym w WFOŚiGW w Szczecinie jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 • Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych.
 • Osoby, które wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, posiadają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
  w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 • Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO  przetwarzanie  danych  osobowych  przez  WFOŚiGW
  w Szczecinie. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych
  Stawki 2, 00-193 Warszawa  
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
Pliki do pobrania
 1. pdf Ogłoszenie o przetargu Rozmiar pliku 232.49 KB Data dodania 2022-03-10 14:02
 2. docx Formularz ofertowy Rozmiar pliku 19.5 KB Data dodania 2022-03-10 14:02
 3. docx Wzór umowy Rozmiar pliku 19.01 KB Data dodania 2022-03-10 14:02
 4. docx Wzór protokołu przekazania samochodu Rozmiar pliku 13.56 KB Data dodania 2022-03-10 14:02
 5. pdf Opis stanu technicznego Rozmiar pliku 2.5 MB Data dodania 2022-03-10 14:02
Data publikacji 2022-03-10 14:05 Wytworzył(a) Konrad Kupiński Wprowadził(a) Krystian Dutkiewicz Ilość aktualizacji 5 Data aktualizacji 2022-03-10 14:16 Zaktualizował(a) Krystian Dutkiewicz Wyświetleń 332
Wersje dokumentu
 1. Wersja z dnia 2022-03-10 14:07 wprowadzona przez Krystian Dutkiewicz
 2. Wersja z dnia 2022-03-10 14:16 wprowadzona przez Krystian Dutkiewicz aktualna wersja