'; ?> Zakup paliwa dokonywany w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych oraz zakup usług dodatkowych - Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Zakup paliwa dokonywany w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych oraz zakup usług dodatkowych

Numer sprawy BS/ZO/KK/221/108/20 Termin składania ofert 2020-09-02 10:00

Szczecin, 26.08.2020r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro


 1. Zamawiający :

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3

 1. Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa dokonywany w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych oraz zakup usług dodatkowych (myjnia, płyny eksploatacyjne, kosmetyki samochodowe, możliwość płatności kartą za przejazdy autostradowe, opłaty drogowe) do samochodów służbowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z możliwością tankowania na terenie całej Polski.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.

 1. Termin wykonania zamówienia:
  12 miesięcy od dnia podpisania umowy

 2. Warunki, jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 1. Wykonawca przedstawi koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo Energetyczne.

 1. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Wykonawca dysponuje co najmniej jedną stacją paliw detalicznej dystrybucji na terenie Szczecina w promieniu 3 km od ul. Solskiego 3 oraz co najmniej 1 stacją w Koszalinie

w promieniu 3 km od ulicy Zwycięstwa 111 oraz siecią stacji paliw w całej Polsce,

WARUNEK: nie mniej niż 150 czynnych całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:

 1. Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami

 2. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania

 3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

 1. Cena brutto (C) – waga kryterium 50%

Obliczana będzie ze wzoruOferowana cena minimalna brutto

C = -------------------------------------------------- x 50 pkt

Cena badanej oferty bruttoGdzie 1% = 1 pkt 1. Liczba stacji paliw na terenie całej Polski czynnych całodobowo (S) – waga kryterium 30 % w tym

150-400 - 10 pkt

401-1000 -20 pkt

Powyżej 1000 – 30 pkt

Gdzie 1% =1 pkt 1. Wielkość upustu cenowego (U) – waga kryterium – 20 %

Obliczana będzie ze wzoruWielkość upustu cenowego oferty badanej

U = -------------------------------------------------------------------------- x 20 pkt

Wielkość najwyższego oferowanego upustu cenowegoGdzie 1% = 1 pkt

W związku z powyższym ocena końcowa oferty wynikać będzie z sumy wartości punktowych uzyskanych w zakresie poszczególnych kryteriów, obliczana według wzoru:

C + S + U

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

 1. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)
  Konrad Kupiński - Specjalista ds. Organizacyjnych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, tel. 91 486 15 56 wew. 120, konrad.kupinski@wfos.szczecin.pl

 2. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :

Oferta powinna być złożona na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2, do oferty załączone powinny być pozostałe dokumenty.

Oferty należy składać do dnia 02.09.2020 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, pok. 11. lub za pomocą poczty elektronicznej w formie skanu oferty na adres e-mail: konrad.kupinski@wfos.szczecin.pl

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji.

Koperta powinna być opisana według wzoru : ,,Oferta na dostawę paliwa – nie otwierać przed 02.09.2020 r. godz. 10:00”.

Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrywane.

 1. Termin związania ofertą :

30 dni

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 

Pliki do pobrania
 1. pdf Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Rozmiar pliku 2.79 MB Data dodania 2020-08-27 00:00
 2. pdf Załącznik nr 1: szczegółowy opis przedmiotu Rozmiar pliku 127.32 KB Data dodania 2020-08-27 00:01
 3. pdf Załącznik nr 2: oferta wykonawcy Rozmiar pliku 155.28 KB Data dodania 2020-08-27 00:01
 4. pdf Pytania i odpowiedzi do postępowania BS/ZO/KK/221/108/20 Rozmiar pliku 402.66 KB Data dodania 2020-08-31 15:48
Data publikacji 2020-08-26 00:00 Wytworzył(a) Sylwester Hendzel Wprowadził(a) Sylwester Hendzel Wyświetleń 390