'; ?> Pełnienie nadzoru serwisowego, wykonywanie modyfikacji oraz rozszerzenie o nowe funkcje Zintegrowanego Systemu Informatycznego do obsługi procesów WFOŚiGW w Szczecinie oraz bieżący serwis Portalu Beneficjenta - Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Pełnienie nadzoru serwisowego, wykonywanie modyfikacji oraz rozszerzenie o nowe funkcje Zintegrowanego Systemu Informatycznego do obsługi procesów WFOŚiGW w Szczecinie oraz bieżący serwis Portalu Beneficjenta

Numer sprawy BS/ZO/AS/0424/0001/20 Termin składania ofert 2020-01-24 15:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

 1. Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
  ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin
 2. Opis przedmiotu zamówienia: Znak sprawy: BS/ZO/AS/0424/0001/20
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru serwisowego, wykonywanie modyfikacji oraz rozszerzenie o nowe funkcje Zintegrowanego Systemu Informatycznego do obsługi procesów WFOŚiGW w Szczecinie oraz bieżący serwis Portalu Beneficjenta.
  Szczegółowy opis ZSI oraz zakres świadczonej usługi został określony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.
 3. Termin wykonania zamówienia: 1 lutego 2020 r. – 31 stycznia 2021 r.
 4. Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  1. posiadanie praw do modyfikacji posiadanego przez WFOŚiGW w Szczecinie oprogramowania – ZSI;
  2. posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie serwisowania oprogramowania typu ERP - wykonanie co najmniej jednej usługi polegającej na serwisowaniu oprogramowania typu ERP w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
 5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4 oraz oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:
  1. dokument potwierdzający posiadanie praw do modyfikacji posiadanego przez WFOŚiGW w Szczecinie oprogramowania – Zintegrowany System Informatyczny;
  2. dokument potwierdzający posiadanie wiedzy i doświadczenia z zakresie serwisowania oprogramowania typu ERP z podaniem wartości, terminu realizacji, przedmiotu, danych Zamawiającego oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługa została wykonana należycie - minimalny okres świadczenia usługi: 12 miesięcy.

   W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługa była wykonywana, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających, że usługa została wykonana należycie.

 6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
  Cena – 100 %
 7. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)
  Artur Szczybelski - tel. 91 48-55-116, e-mail: artur.szczybelski@wfos.szczecin.pl
 8. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:

  Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.

  Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną i powinna być opatrzona pieczątką firmową.

  W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub listownie na kopercie należy zamieścić napis: „Oferta – nadzór serwisowy nad ZSI oraz Portalem Beneficjenta”.

  Ofertę należy złożyć do dnia 24.01.2020 r. do godz. 15:00 osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy ulicy Solskiego 3, sekretariat (pokój nr 11), lub listownie na adres:
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
  ul. Solskiego 3
  71-323 Szczecin
  lub za pomocą poczty elektronicznej w formie skanu oferty na adres e-mail: artur.szczybelski@wfos.szczecin.pl

  O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie. Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

 9. Termin związania ofertą:
  30 dni

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Pliki do pobrania
 1. pdf Ogłoszenie o zamówieniu Rozmiar pliku 535.26 KB Data dodania 2020-01-21 12:14
 2. pdf Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia Rozmiar pliku 221.17 KB Data dodania 2020-01-21 12:14
 3. pdf Załącznik nr 2 - oferta wykonawcy Rozmiar pliku 180.9 KB Data dodania 2020-01-21 12:14
 4. pdf Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Rozmiar pliku 359.21 KB Data dodania 2020-01-21 12:14
Data publikacji 2020-01-21 12:14 Wytworzył(a) Artur Szczybelski Wprowadził(a) Artur Szczybelski Wyświetleń 468