'; ?> Produkcja oraz dostawa materiałów wystawienniczych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. - Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Produkcja oraz dostawa materiałów wystawienniczych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Numer sprawy BS/ZO/MM/0601/002/22 Termin składania ofert 2022-04-04 10:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

którego wartość przekracza kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub kwotę 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, o wartości mniejszej niż 130.000 złotych netto

 

 

 • Nazwa i adres Zamawiającego:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, NIP: 851-00-10-504, REGON: 320785039. Telefon: 914855100, fax 914855101, godziny pracy: od 8.00 do 15.00

Przedmiot zamówienia : Produkcja oraz dostawa materiałów wystawienniczych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

        Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu publicznym.

 • Termin wykonania zamówienia:

 do 28 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

 • Warunki jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:
 1. zdolność techniczna – Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej jeśli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, ale jeśli okres działalności trwa krócej to w tym okresie minimum dwa zamówienia na produkcję i dostawę materiałów wystawienniczych o wartości nie mniejszej niż 4 600,00 zł brutto za każde zamówienie.
 2. Wykonawca lub osoby skierowane do wykonywania przedmiotu umowy muszą posiadać minimum 5-letnie doświadczenie w realizacji tego typu zamówień,

 Oferta zostanie odrzucona w przypadku braku posiadania wymaganego doświadczenia.

 • Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków:
 1. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu;
 2. Informacje potwierdzające spełnienie warunku zdolności technicznej Wykonawca powinien zamieścić w formularzu Wykaz zrealizowanych zamówień, stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Pełnomocnictwo – w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w KRS/CEDIG jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub w formie notarialnie uwierzytelnionego odpisu pełnomocnictwa.
 4. Oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (jeśli dotyczy).
 • Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów w sposobie oceny ofert:                     

                                                

       Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena brutto za wykonanie całości  

       zamówienia: 100 %.

        Punktacja zostanie przyznana wg wzoru:

                Cmin

C= ------------x 100

           Cb

 

gdzie:

        C - liczba punktów za cenę podaną w ofercie;

        Cmin - najniższa z cen w podanych ofertach;

        Cb - cena podana w badanej ofercie.

 

 Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %, przy czym 1pkt =  1%. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Maksymalna liczba jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższą punktacją, która spełnia wszystkie warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym w tym zawiera wymagane dokumenty.

Zamawiający wybierze Wykonawcę, który nie podlega odrzuceniu i złoży ofertę najkorzystniejszą w oparciu o kryterium cena.

    5.1)  Zasady uzupełniania ofert, poprawiania omyłek w ofertach oraz odrzucenia ofert:

5.1.1)  Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. a) Jej treść nie odpowiada opisanemu w ogłoszeniu o zamówieniu przedmiotowi zamówienia;
 2. b) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 5.1.4);
 3. c) Oferta jest niekompletna w przypadku braku wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub  istotnych informacji, które miały zawierać wymagane dokumenty.

5.1.2) W sytuacji nie przedłożenia wymaganych dokumentów lub przedłożenia dokumentów wadliwych/zawierających błędy, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o ich uzupełnienie w określonym terminie. Jeżeli Wykonawca nie uzupełni prawidłowo dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jego oferta nie będzie podlegała ocenie (zostanie odrzucona).

5.1.3) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień co do treści oferty lub dokumentów,  o których mowa w pkt. 4.

5.1.4)  Zamawiający poprawia w ofercie:

 1. a) oczywiste omyłki pisarskie;
 2. b)  oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych dokonanych poprawek;
 3. c) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z przedmiotem zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

     - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5.1.5) Zamawiający może odwołać postępowanie o udzielenie zamówienia na każdym etapie bez podania   

        przyczyn, a Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego w takim  przypadku żadne roszczenia.

5.1.6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania do upływu terminu składania ofert.      

         Każdą zmianę Zamawiający zobowiązany jest opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej.

 • Osoba prowadząca zamówienie:

Magdalena Majewska - Specjalista ds. Organizacyjnych tel. 91-48-55-119, 91-48-55-108, adres email: magdalena.majewska@wfos.szczecin.pl

 • Termin, miejsce i forma złożenia oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej,  na komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym zał. nr 3 do niniejszego ogłoszenia wraz z kalkulacją cenową (zał. nr 2 do niniejszego ogłoszenia). Oferta oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez osobę  upoważnioną. Oferty należy składać w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego, osobiście, pocztą lub kurierem. Na kopercie należy umieścić napis „Produkcja oraz dostawa materiałów wystawienniczych dla WFOŚiGW w Szczecinie”, z dopiskiem „nie otwierać do dnia 04.04.2022 r. do godz.10.00”

W przypadku składania oferty osobiście, należy ją złożyć w siedzibie Zamawiającego w kancelarii, pok. nr 1  w godz. 8.00-15.00.

Ofertę złożyć należy do dnia 04.04.2022 r.  do godz.10:00 na adres Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin.

Otwarcie ofert nastąpi 04.04.2022 r. o godzinie 10.15 w Sali Konferencyjnej WFOŚiGW w Szczecinie.

 • Termin związania ofertą:

30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 • Zawiadomienie o wyborze oferty Zamawiający opublikuje w BIP Zamawiającego. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie podpisania umowy.

 

 • Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu publicznym:
 1. zał. nr 1 Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia;
 2. zał. nr 2 Kalkulacja cenowa;
 3. zał. nr 3 Wzór Formularza Ofertowego;
 4. zał. nr 4 Projekt umowy wraz z załącznikami;
 5. zał. nr 5 Wykaz zrealizowanych zamówień.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 6/2021 z dnia 05.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł netto - wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Pliki do pobrania
 1. pdf Ogłoszenie o zamówieniu Rozmiar pliku 227.35 KB Data dodania 2022-03-25 09:56
 2. pdf Opis przedmiotu zamówienia Rozmiar pliku 176.93 KB Data dodania 2022-03-25 09:56
 3. doc Kalkulacja cenowa Rozmiar pliku 44.54 KB Data dodania 2022-03-25 09:56
 4. docx Wzór formularza ofertowego Rozmiar pliku 25.72 KB Data dodania 2022-03-25 09:56
 5. pdf Projekt umowy Rozmiar pliku 216.64 KB Data dodania 2022-03-25 09:56
 6. doc Wykaz zrealizowanych zamówień Rozmiar pliku 39.94 KB Data dodania 2022-03-25 09:56
 7. pdf Protokół zdawczo-odbiorczy Rozmiar pliku 139.46 KB Data dodania 2022-03-25 09:56
 8. pdf Ogłoszenie o wyniku postępowania Rozmiar pliku 56.49 KB Data dodania 2022-04-13 11:43
Data publikacji 2022-03-25 10:00 Wytworzył(a) Magdalena Majewska Wprowadził(a) Krystian Dutkiewicz Ilość aktualizacji 3 Data aktualizacji 2022-04-13 12:56 Zaktualizował(a) Krystian Dutkiewicz Wyświetleń 489
Wersje dokumentu
 1. Wersja z dnia 2022-03-25 09:56 wprowadzona przez Krystian Dutkiewicz
 2. Wersja z dnia 2022-04-13 12:56 wprowadzona przez Krystian Dutkiewicz aktualna wersja