'; ?> Świadczenie kompleksowych usług pielęgnacyjnych zielonej ściany w obiekcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Świadczenie kompleksowych usług pielęgnacyjnych zielonej ściany w obiekcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Numer sprawy BS/ZO/JO/203/001/23 Termin składania ofert 2023-01-25 14:00

ZAPYTANIE OFERTOWE

WFOŚiGW w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 130 000 zł netto i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn.:

 

„Świadczenie kompleksowych usług pielęgnacyjnych zielonej ściany w obiekcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie”

 

Dostawa/usługa/robota budowlana[1]

 

Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, NIP: 851-00-10-504, REGON: 320785039. Telefon: 914855100, fax: 914855101, godziny pracy: poniedziałek – piątek od godz. 8.00 do godz.15.00.

Adres strony prowadzonego postępowania: https//www.wfos.szczecin.pl, zakładka: BIP,  zakładka: Zamówienia Publiczne, zakładka: Ogłoszenia, nazwa zadania: „Świadczenie kompleksowych usług pielęgnacyjnych zielonej ściany w obiekcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie”.

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie kompleksowych usług pielęgnacyjnych zielonej ściany, w sposób który zagwarantuje zdrowy wygląd roślin tworzących zieloną ścianę, w obiekcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Miejsce wykonywania usługi: WFOŚiGW w Szczecinie, Biuro Koszalin, ul. Zwycięstwa 111.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
 • Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
 1. Kryteria oceny ofert, znaczenie tych kryteriów i sposób oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena brutto za wykonanie całości zamówienia: 100%.

Punktacja zostanie przyznana wg wzoru:

          Cmin

C= ------------x 100

           Cb

gdzie:

C - liczba punktów za cenę podaną w ofercie;

Cmin - najniższa z cen w podanych ofertach;

Cb - cena podana w badanej ofercie.

 

Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %, przy czym 1 pkt = 1%. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Maksymalna liczba jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 2. wykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.2022 poz. 835). Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie załącznika nr 4 do zapytania ofertowego;

Ocena spełnienia warunków będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie załączonych dokumentów.

 1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielnie zamówienia publicznego:
 2. Wykonawcę, który nie spełnia warunków wskazanych w zapytaniu ofertowym o cenę;
 3. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE)
  NR 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku
  z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE. L NR 134 str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) NR 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE. L NR 78 str. 6, z późn. zm.) albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. 2022 poz. 835).
 4. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) NR 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE. L NR 134 str. 1, z późn. zm.)
  i rozporządzeniu Rady (UE) NR 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE. L NR 78 str. 6,
  z późn. zm.) albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia
  24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia
  13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. 2022 poz. 835).
 5. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) NR 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE. L NR 134 str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) NR 269/2014
  z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE. L NR 78 str. 6, z późn. zm.) albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o którym mowa
  w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
  w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. 2022 poz. 835).
 6. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt. VI, ppkt 2, 3, 4;
 7. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty w niniejszym postępowaniu;
 8. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt. VI, ppkt 2, 3, 4 Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy;
 9. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie pkt VI, ppkt 2,3 i 4, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach                             w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dz. U. 2022, poz. 835).
 • Termin składania ofert upływa z dniem 25.01.2023 r. godz. 14:00
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2023 r. godz. 14:15 w Sali Konferencyjnej w siedzibie WFOŚiGW w Szczecinie.
 1. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 2. Miejsce i sposób złożenia oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym zał. nr 2 do niniejszego zapytania. Oferta oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez osobę  upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Oferty należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres jowita.olesinska@wfos.szczecin.pl, sekretariat@wfos.szczecin.pl lub w formie papierowej na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin. W tytule wiadomości e-mail, a w przypadku składania oferty w formie papierowej, na kopercie należy umieścić napis: Oferta na zadanie:  Świadczenie kompleksowych usług pielęgnacyjnych zielonej ściany w obiekcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                                  i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W przypadku składania oferty osobiście, należy ją złożyć w siedzibie Zamawiającego w kancelarii pok. nr 1  w dni robocze z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. 8.00-15.00.

W przypadku składania oferty za pomocą poczty elektronicznej, należy ją przesłać w zaszyfrowanej wiadomości e-mail. Instrukcję szyfrowania wiadomości e-mail zawiera załącznik nr 5 do zapytania ofertowego o cenę. Załączona instrukcja stanowi przykład. Wykonawca może zaszyfrować wiadomość e-mail w inny sposób. W przypadku zastosowania innego sposobu szyfrowania, Wykonawca zobowiązany jest do przesłania w osobnej wiadomości e-mail instrukcji odszyfrowania. Wybrana przez Wykonawcę forma szyfrowania nie może generować poniesienia kosztów po stronie Zamawiającego w celu odszyfrowania treści oferty.

W przypadku składania oferty za pomocą poczty elektronicznej oferta oraz załączniki winy być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

 1. Wymagane dokumenty składane wraz z ofertą:
 2. pełnomocnictwo – w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w KRS/CEDIG jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub w formie notarialnie uwierzytelnionego odpisu pełnomocnictwa;
 3. oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (jeśli dotyczy);
 4. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).

 

 • Zasady uzupełniania ofert, poprawiania omyłek w ofertach oraz odrzucenia ofert:
 1. W sytuacji nie przedłożenia wymaganych dokumentów lub przedłożenia dokumentów wadliwych/zawierających błędy, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o ich uzupełnienie  w określonym terminie. Jeżeli Wykonawca nie uzupełni prawidłowo dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jego oferta nie będzie podlegała ocenie (zostanie odrzucona).
 2. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień co do treści oferty lub dokumentów,  o których mowa w pkt. XI.
 3. Zamawiający poprawia w ofercie:
 4. oczywiste omyłki pisarskie;
 5. oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych dokonanych   poprawek;
 6. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z przedmiotem zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
  1. jej treść nie odpowiada opisanemu w zapytaniu ofertowym o cenę przedmiotowi zamówienia;
  2. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się  na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. XII ppkt 3;
  3. oferta jest niekompletna w przypadku braku wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub istotnych informacji, które miały zawierać wymagane dokumenty, w tym w przypadku składania oferty drogą elektroniczną, braku podpisu elektronicznego;
  4. wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.      
 • Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 • Informacje dotyczące ofert wariantowych lub częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych.

 1. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Zawarcie umowy.
 2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający opublikuje w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego, w zakładce prowadzonego postępowania.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego o cenę do upływu terminu składania ofert. Każdą zmianę Zamawiający zobowiązany jest opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce prowadzonego postępowania.
 4. Zamawiający może odwołać postępowanie o udzielenie zamówienia na każdym etapie bez podania przyczyn, a Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego w takim przypadku żadne roszczenia.
 5. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, zobowiązuje się podpisać umowę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w siedzibie WFOŚiGW w Szczecinie. W przypadku przesłania umowy przez Zamawiającego drogą pocztową, Wykonawca zobowiązuje się do odesłania podpisanego przez osobę upoważnioną egzemplarza umowy na adres Zamawiającego  w terminie 5 dni roboczych  od daty jej otrzymania.

 

 • Sposób porozumiewania się Wykonawcy z Zamawiającym:
 1. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia. Zamawiający przy niniejszym zamówieniu wymaga zachowania pisemności.
 2. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

Jowita Olesińska – Specjalista ds. Organizacyjnych, tel. 91-48-55-146 lub 91-48-55-108, adres email: jowita.olesinska@wfos.szczecin.pl w zakresie procedury,  Mariusz Nastarowski, tel. 94-34-67-218, adres email: mariusz.nastarowski@wfos.szczecin.pl w zakresie przedmiotu zamówienia.

 1. Zamawiający udzieli na piśmie wyjaśnień – niezwłocznie, jednak nie później niż na 1 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż na 1 dni przed upływem terminu składania ofert.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

 1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 

 • Pozostałe informacje dotyczące niniejszego zapytania ofertowego o cenę:
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego o cenę na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego w takim przypadku żadne roszczenia.
 2. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym oraz innych informacji jakie uzyska w związku z realizacją przedmiotu zamówienia bez względu na sposób i formę ich utrwalenia oraz pozyskania.
 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o cenę jest prowadzone zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 16/2022 z dnia 26.08.2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130 000 zł - wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszczonym na stronie

internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 

 • Załączniki do zapytania ofertowego:
 1. zał. nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;
 2. zał. nr 2 Wzór Formularza Ofertowego;
 3. zał. nr 3 Wzór umowy;
 4. zał. nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

    5. zał. nr 5 instrukcja szyfrowania wiadomości e-mail.

 

 

Pliki do pobrania
 1. pdf Zapytanie ofertowe. Rozmiar pliku 362.61 KB Data dodania 2023-01-23 13:59
 2. docx Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Rozmiar pliku 18.17 KB Data dodania 2023-01-23 13:59
 3. docx Wzór formularza ofertowego. Rozmiar pliku 26.79 KB Data dodania 2023-01-23 13:59
 4. pdf Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Rozmiar pliku 707.76 KB Data dodania 2023-01-23 13:59
 5. pdf Wzór Protokół odbioru wykonanych prac. Rozmiar pliku 524.56 KB Data dodania 2023-01-23 13:59
 6. pdf Projekt umowy. Rozmiar pliku 1.04 MB Data dodania 2023-01-23 13:59
 7. pdf Przykładowa instrukcja szyfrowania wiadomości. Rozmiar pliku 251.23 KB Data dodania 2023-01-23 13:59
Data publikacji 2023-01-23 14:00 Wytworzył(a) Jowita Olesińska Wprowadził(a) Krystian Dutkiewicz Ilość aktualizacji 1 Data aktualizacji 2023-01-23 14:01 Zaktualizował(a) Krystian Dutkiewicz Wyświetleń 19
Wersje dokumentu
 1. Wersja z dnia 2023-01-23 13:59 wprowadzona przez Krystian Dutkiewicz
 2. Wersja z dnia 2023-01-23 14:01 wprowadzona przez Krystian Dutkiewicz aktualna wersja