'; ?> Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów. - Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów.

Numer sprawy BS/ZO/TL/221/0131/21 Termin składania ofert 2021-07-06 09:00

BS/ZO/TL/221/0131/21

Szczecin 25.06.2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych o wartości mniejszej niż 130.000 złotych netto 1. Zamawiający:
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1.

 1. Termin wykonania zamówienia:
  Usługa będzie świadczona przez okres od 06.07.2021 r. do 30.06.2022 r.

 2. Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca ma posiadać zezwolenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1041 z pózn.zm.) lub został wpisany do rejestru operatorów pocztowych.

 3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4: Zezwolenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1041 z pózn.zm.) lub wpis do rejestru operatorów pocztowych.

 4. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami:

Nr

NAZWA KRYTERIUM

WAGA

1.

Cena

90%

2.

Możliwość śledzenia przez Internet rejestrowanych przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym

10%

 

Suma

100%

Kryterium – cena, oferty będą oceniane na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę na

formularzu ofertowym. Punktacja zostanie obliczona według następującego wzoru:

Cena oferty najniższej brutto

Kryterium cena = --------------------------------------- x 100 x 90%

Cena badanej oferty

 

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w ww. kryterium wynosi 90.

 

Kryterium - Możliwość śledzenia przez Internet rejestrowanych przesyłek w obrocie krajowym.

Oferty zostaną ocenione wg następującej zasady

Element podlegający ocenie

Liczba punktów

możliwość śledzenia rejestrowanych przesyłek krajowych

8 pkt

możliwość śledzenia paczek

2 pkt

Razem:

10 pkt

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium możliwości

śledzenia przez Internet rejestrowanych przesyłek w obrocie krajowym. Maksymalna ilość

uzyskanych w w/w kryterium punktów wynosi 10. Porównanie ofert zostanie dokonane na

podstawie poniższego wzoru uwzględniającego w/w kryteria:

P = C + M

przy czym:

P – całkowita liczba punktów uzyskana przez ofertę

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium Cena

M – liczba punktów uzyskanych w kryterium Możliwość śledzenia przez Internet rejestrowanych przesyłek w obrocie krajowym.

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom

określonym w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu, i została oceniona jako najkorzystniejsza

(uzyska największą liczbę punktów) w oparciu o podane kryteria wyboru.

 

 1. W przypadku, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail).
  Tomasz Libertowski- Specjalista ds. Organizacyjnych tel. (91) 486 15 56 wew.119,

e-mail: tomasz.libertowski@wfos.szczecin.pl

 1. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia wraz z kalkulacją cenową stanowiącą załącznik nr 2a do dnia 06.07.2021 r. do godz. 9:00 na adres: zamowienia@wfos.szczecin.pl

W tytule wiadomości należy wpisać: „Oferta na świadczenie usług pocztowych dla WFOŚiGW w Szczecinie.

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną i powinna być opatrzona pieczątką firmową.” Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Zamawiający zamierza zawrzeć w umowie zapis o karach umownych o następującej treści: Nadawcy przysługuje kara umowna za niezgłoszenie się po odbiór przesyłek w oznaczonym dniu w wysokości 200 % opłaty za jeden odbiór.

 2. Termin związania ofertą:

30 dni.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 6/2021 z dnia 05.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł netto, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Pliki do pobrania
 1. pdf Zał. 1: opis przedmiotu zamówienia - zmodyfikowany Rozmiar pliku 139.24 KB Data dodania 2021-07-01 13:56
 2. docx Zał. 2: formularz ofertowy Rozmiar pliku 18.77 KB Data dodania 2021-06-25 14:01
 3. xls Zał. 2a: kalkulacja cenowa Rozmiar pliku 59.39 KB Data dodania 2021-06-25 14:01
 4. pdf Ogłoszenie Rozmiar pliku 760.12 KB Data dodania 2021-06-25 21:49
 5. pdf Odpowiedzi na pytania z dnia 28.06.2021 r. Rozmiar pliku 1.34 MB Data dodania 2021-07-01 13:56
 6. pdf Odpowiedzi na pytania z dnia 29.06.2021 r. Rozmiar pliku 268.68 KB Data dodania 2021-07-01 13:56
 7. pdf Odpowiedzi na pytania z dnia 02.07.2021 r. Rozmiar pliku 254.45 KB Data dodania 2021-07-05 11:47
 8. pdf Protokół Rozmiar pliku 533.13 KB Data dodania 2021-07-08 14:49
Data publikacji 2021-06-25 14:01 Wytworzył(a) Tomasz Libertowski Wprowadził(a) Sylwester Hendzel Ilość aktualizacji 19 Data aktualizacji 2021-07-08 14:49 Zaktualizował(a) Sylwester Hendzel Wyświetleń 499
Wersje dokumentu
 1. Wersja z dnia 2021-06-25 14:01 wprowadzona przez Sylwester Hendzel
 2. Wersja z dnia 2021-06-25 14:13 wprowadzona przez Sylwester Hendzel
 3. Wersja z dnia 2021-06-25 14:49 wprowadzona przez Sylwester Hendzel
 4. Wersja z dnia 2021-06-25 14:51 wprowadzona przez Sylwester Hendzel
 5. Wersja z dnia 2021-06-25 14:55 wprowadzona przez Sylwester Hendzel
 6. Wersja z dnia 2021-06-25 14:56 wprowadzona przez Sylwester Hendzel
 7. Wersja z dnia 2021-06-25 14:59 wprowadzona przez Sylwester Hendzel
 8. Wersja z dnia 2021-06-25 15:02 wprowadzona przez Sylwester Hendzel
 9. Wersja z dnia 2021-06-25 15:03 wprowadzona przez Sylwester Hendzel
 10. Wersja z dnia 2021-07-01 13:56 wprowadzona przez Konrad Czarnecki
 11. Wersja z dnia 2021-07-08 14:49 wprowadzona przez Sylwester Hendzel aktualna wersja