'; ?> Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów - Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów

Numer sprawy BS/ZO/TL/0601/0010/20 Termin składania ofert 2020-10-29 08:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

 1. Zamawiający:
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1.
 3. Termin wykonania zamówienia:
  Usługa będzie świadczona przez okres od 02.11.2020 r. do 31.10.2021r.
 4. Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  Wykonawca ma posiadać zezwolenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1041 z pózn.zm.) lub został wpisany do rejestru operatorów pocztowych.
 5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:
  Zezwolenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1041 z pózn.zm.) lub  wpis do rejestru operatorów pocztowych.
 6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami:

  Nr

  NAZWA KRYTERIUM

  WAGA

  1.

  Cena

  90%

  2.

  Możliwość śledzenia przez Internet rejestrowanych przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym

  10%

   

  Suma

  100%

  Kryterium – cena, oferty będą oceniane na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. Punktacja zostanie obliczona według następującego wzoru:              Kryterium cena    =      ---------------------------------------  x  100  x 90%Maksymalna ilość punktów uzyskanych w ww. kryterium wynosi 90.Oferty zostaną ocenione wg następującej zasady

  Element  podlegający ocenie

  Liczba punktów

  możliwość śledzenia rejestrowanych przesyłek krajowych

  8 pkt

  możliwość śledzenia paczek

  2 pkt

  Razem:

  10 pkt

  Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium możliwości śledzenia przez Internet rejestrowanych przesyłek w obrocie krajowym. Maksymalna ilość uzyskanych w w/w kryterium punktów wynosi 10. Porównanie ofert zostanie dokonane na podstawie poniższego wzoru uwzględniającego w/w kryteria:
  P = C + M
  przy czym:
  P – całkowita liczba punktów uzyskana przez ofertę
  C - liczba punktów uzyskanych w kryterium Cena
  M – liczba punktów uzyskanych w kryterium Możliwość śledzenia przez Internet rejestrowanych  przesyłek w obrocie krajowym.
  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu, i została oceniona jako najkorzystniejsza (uzyska największą liczbę punktów) w oparciu o podane kryteria wyboru.
 7. Kryterium - Możliwość śledzenia przez Internet rejestrowanych przesyłek w obrocie krajowym.
                                          Cena badanej oferty
                                                     Cena oferty najniższej brutto
  W przypadku, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
 8. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail).
  Tomasz Libertowski- Specjalista ds. Organizacyjnych  tel. (91) 486 15 56 wew.119,e-mail: tomasz.libertowski@wfos.szczecin.pl
 9. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:
  Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia wraz z kalkulacją cenową stanowiącą załącznik nr 2a do dnia 29.10.2020 r. do godz. 08:00 na adres: tomasz.libertowski@wfos.szczecin.pl
  W tytule wiadomości należy wpisać: „Oferta na świadczenie usług pocztowych dla WFOŚiGW w Szczecinie.
  Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną i powinna być opatrzona pieczątką firmową.” Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
 10. Termin związania ofertą:
  30 dni.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Pliki do pobrania
 1. pdf Ogłoszenie o zamówieniu Rozmiar pliku 165.54 KB Data dodania 2020-10-21 16:36
 2. pdf Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia Rozmiar pliku 247.08 KB Data dodania 2020-10-21 16:36
 3. pdf Załącznik nr 2 - formularz ofertowy Rozmiar pliku 119.28 KB Data dodania 2020-10-21 16:36
 4. xls Załącznik nr 2a - kalkulacja cenowa Rozmiar pliku 61.95 KB Data dodania 2020-10-21 16:36
 5. pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 27.10.2020 r. Rozmiar pliku 1.04 MB Data dodania 2020-10-27 13:52
 6. pdf Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - modyfikacja Rozmiar pliku 169.65 KB Data dodania 2020-10-27 12:59
 7. xls Załącznik nr 2a - kalkulacja cenowa - modyfikacja Rozmiar pliku 60.42 KB Data dodania 2020-10-27 12:59
Data publikacji 2020-10-21 16:36 Wytworzył(a) Tomasz Libertowski Wprowadził(a) Artur Szczybelski Wyświetleń 410