'; ?> Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Numer sprawy BS/ZO/MM/0221/003/22 Termin składania ofert 2022-06-28 10:00

                    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

którego wartość przekracza kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub kwotę 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, o wartości mniejszej niż 130.000 złotych netto

„ Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie”

 

 

 • Nazwa i adres Zamawiającego:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, NIP: 851-00-10-504, REGON: 320785039. Telefon: 914855100, fax 914855101, godziny pracy: od 8.00 do 15.00

Przedmiot zamówienia : Świadczenie powszechnych usług pocztowych na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu publicznym.

 • Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.07.2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
 • Warunki jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:
 1. a) wykonawca musi posiadać zezwolenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz.U. 2022 poz. 896) lub został wpisany do rejestru operatorów pocztowych. Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie odpisu z rejestru operatorów pocztowych dostarczonego przez Wykonawcę.
 2. b) wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.2022 poz. 835). Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie załącznika nr 4.
 • Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków:
 1. oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopia aktualnego odpisu z rejestru operatorów pocztowych potwierdzającego zezwolenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz.U. 2022 poz. 896) wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 2. pełnomocnictwo – w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w KRS/CEDIG jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub w formie notarialnie uwierzytelnionego odpisu pełnomocnictwa;
 3. c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

        Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów w sposobie oceny ofert:                                                                     

       Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena brutto za wykonanie całości  

zamówienia: 100 %

 

              Cmin

     C= ------------x 100 pkt. x 100 %

               Cb

 

        gdzie:

        C - liczba punktów za cenę brutto podaną w ofercie;

        Cmin - najniższa z cen brutto w podanych ofertach;

        Cb - cena brutto podana w badanej ofercie.

 

Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %, przy czym 1 pkt =  1%. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Maksymalna liczba jaką może otrzymać oferta  w tym kryterium to 100 pkt.

 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższą punktacją, która spełnia wszystkie   warunki  określone w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym w tym zawiera wymagane dokumenty.

Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta nie podlega odrzuceniu i złoży ofertę najkorzystniejszą  w oparciu o kryterium cena brutto za wykonanie całości zamówienia. Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta biorąc pod uwagę wyznaczone kryteria oceny ofert to 100 pkt.

5.1)  Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielnie zamówienia publicznego:

 1. wykonawcę, który nie spełnia warunków wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym;
 2. wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str 6, z późn. zm.) albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. 2022 poz. 835);
 3. wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str 6, z późn. zm.) albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. 2022 poz. 835);
 4. wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str 6, z późn. zm.) albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. 2022 poz. 835);

5.1.1)   Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 5.1, ppkt b), c), d).

 • Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty w niniejszym postepowaniu.
 • W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie pkt 5.1, ppkt b), c), d) zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie pkt 5.1, ppkt b),c) i d), które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dz. U. 2022, poz. 835).

5.2)     Zasady uzupełniania ofert, poprawiania omyłek w ofertach oraz odrzucenia ofert:

5.2.1)  Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. a) Jej treść nie odpowiada opisanemu w ogłoszeniu o zamówieniu przedmiotowi zamówienia;
 2. b) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 5.2.4);
 3.     c) Oferta jest niekompletna w przypadku braku wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub  istotnych informacji, które miały zawierać wymagane dokumenty;
 4. d)  Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.2.2) W sytuacji nie przedłożenia wymaganych dokumentów lub przedłożenia dokumentów wadliwych/zawierających błędy, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o ich uzupełnienie w określonym terminie. Jeżeli Wykonawca nie uzupełni prawidłowo dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jego oferta nie będzie podlegała ocenie (zostanie odrzucona).

5.2.3) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień co do treści oferty lub dokumentów,  o których mowa w pkt. 4.

5.2.4)  Zamawiający poprawia w ofercie:

 1. a) oczywiste omyłki pisarskie;
 2. b)  oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych dokonanych   poprawek;
 3. c) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z przedmiotem zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

     - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5.2.5) Zamawiający może odwołać postępowanie o udzielenie zamówienia na każdym etapie bez podania   

         przyczyn, a Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego w takim  przypadku żadne roszczenia.

5.2.6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia do upływu terminu składania ofert.      

         Każdą zmianę Zamawiający zobowiązany jest opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej.

 • Osoba prowadząca zamówienie:

Magdalena Majewska - Specjalista ds. Organizacyjnych tel. 91-48-55-119, 91-48-55-108, adres email: magdalena.majewska@wfos.szczecin.pl.

 • Termin, miejsce i forma złożenia oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym zał. nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Oferta oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez osobę  upoważnioną. Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: magdalena.majewska@wfos.szczecin.pl, sekretariat@wfos.szczecin.pl lub w formie papierowej na adres: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin. W tytule wiadomości e-mail lub na kopercie należy umieścić napis „Świadczenie powszechnych usług pocztowych na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.”, z dopiskiem  „nie otwierać do 28.06.2022 r. do godz. 10.00 ”

W przypadku składania oferty osobiście, należy ją złożyć w siedzibie Zamawiającego w kancelarii pok. nr 1  w dni robocze z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy  w godz. 8.00-15.00.

Ofertę złożyć należy do dnia 29.06.2022 r. do godz. 10.00 na adres Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin lub elektronicznie adres e-mail: magdalena.majewska@wfos.szczecin.pl, sekretariat@wfos.szczecin.pl

Otwarcie ofert nastąpi 29.06.2022 r. o godzinie 10.15 w Sali Konferencyjnej WFOŚiGW w Szczecinie.

 • Termin związania ofertą:

30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 • Zawiadomienie o wyborze oferty Zamawiający opublikuje w BIP Zamawiającego.
 • Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu publicznym:
 1. a) zał. nr 1 Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia;
 2. b) zał. nr 2 Kalkulacja cenowa;
 3. c) zał. nr 3 Wzór Formularza Ofertowego;
 4. f) zał. nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 6/2021 z dnia 05.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł netto - wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 

 

 

                                                                                                   KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin.
 2. Istnieje możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod@wfos.szczecin.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa:

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 r. poz. 1126).

 1. Zgodnie z zasadą jawności określoną w Prawie zamówień publicznych Państwa dane zebrane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane mogą być wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom. Ograniczenie tego dostępu może wystąpić w szczególnych przypadkach określonych przepisami. Dane przekazywane będą również podmiotom uczestniczącym w wykonywaniu czynności polegających na obsłudze systemów teleinformatycznych lub udostępnianiu Funduszowi narzędzi teleinformatycznych.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 3. Dane osobowe przetwarzane przez WFOŚiGW w Szczecinie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z obowiązującym w WFOŚiGW w Szczecinie  jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 4. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych.
 5. Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 6. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez WFOŚiGW w Szczecinie. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 7. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne jest dobrowolne, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału.
Pliki do pobrania
 1. pdf Ogłoszenie o zamówieniu publicznym. Rozmiar pliku 340.27 KB Data dodania 2022-06-24 10:55
 2. pdf Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Rozmiar pliku 159.3 KB Data dodania 2022-06-24 10:55
 3. xls Kalkulacja cenowa. Rozmiar pliku 59.39 KB Data dodania 2022-06-24 10:55
 4. docx Oferta wykonawcy. Rozmiar pliku 25.94 KB Data dodania 2022-06-24 10:55
 5. docx Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Rozmiar pliku 22.72 KB Data dodania 2022-06-24 10:55
 6. pdf Informacja o zmianie terminu składania ofert Rozmiar pliku 55.75 KB Data dodania 2022-06-28 07:20
 7. pdf Odpowiedzi na pytania Rozmiar pliku 312.89 KB Data dodania 2022-06-28 11:50
 8. pdf Informacja o wyborze wykonawcy Rozmiar pliku 48.82 KB Data dodania 2022-06-30 07:26
Data publikacji 2022-06-24 11:00 Wytworzył(a) Magdalena Majewska Wprowadził(a) Krystian Dutkiewicz Ilość aktualizacji 4 Data aktualizacji 2022-06-30 07:27 Zaktualizował(a) Krystian Dutkiewicz Wyświetleń 249
Wersje dokumentu
 1. Wersja z dnia 2022-06-24 10:55 wprowadzona przez Krystian Dutkiewicz
 2. Wersja z dnia 2022-06-30 07:27 wprowadzona przez Krystian Dutkiewicz aktualna wersja