'; ?> Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Numer sprawy BS/ZO/MM/0221/377/22 Termin składania ofert 2022-12-05 12:00

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

WFOŚiGW w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 130 000 zł netto i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn.:

 

„Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie”.

 

 

Dostawa/usługa/robota budowlana[1]

 

Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, NIP: 851-00-10-504, REGON: 320785039. Telefon: 914855100, fax: 914855101, godziny pracy:  pon.-pt. od 8.00 do 15.00.

 

Adres strony prowadzonego postępowania: https//www.wfos.szczecin.pl, zakładka: BIP,  zakładka: Zamówienia Publiczne, zakładka: Ogłoszenia, nazwa zadania: „Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie”.

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych zwykłych oraz ekspresowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
 3. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 4. Kryteria oceny ofert, znaczenie tych kryteriów i sposób oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena brutto za wykonanie całości zamówienia: 100%.

Punktacja zostanie przyznana wg wzoru:

          Cmin

C= ------------x 100

           Cb

gdzie:

C - liczba punktów za cenę podaną w ofercie;

Cmin - najniższa z cen w podanych ofertach;

Cb - cena podana w badanej ofercie.

 

Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %, przy czym 1pkt = 1%. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Maksymalna liczba jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższą punktacją, która spełnia wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym o cenę w tym zawiera wymagane dokumenty.

Zamawiający wybierze Wykonawcę, który nie podlega odrzuceniu i złoży ofertę najkorzystniejszą   w oparciu o kryterium cena.

     5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 1. wykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.2022 poz. 835). Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie załącznika nr 4 do zapytania ofertowego cenę;
 2. wykonawca musi posiadać zezwolenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz.U. 2022 poz. 896) lub został wpisany do rejestru operatorów pocztowych. Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie odpisu z rejestru operatorów pocztowych dostarczonego przez Wykonawcę.

Ocena spełnienia warunków będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie załączonych dokumentów.

     6. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielnie zamówienia publicznego:

 1. wykonawcę, który nie spełnia warunków wskazanych w zapytaniu ofertowym o cenę;
 2. wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str 6, z późn. zm.) albo wpisanego na listę  na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. 2022 poz. 835);
 3. wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str 6, z późn. zm.) albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. 2022 poz. 835);
 4. wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str 6, z późn. zm.) albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. 2022 poz. 835);
 5. wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt. VI, ppkt 2, 3, 4;
 6. przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty w niniejszym postępowaniu;
 7. w przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt. VI, ppkt 2, 3, 4 Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy;
 8. osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie pkt VI, ppkt 2,3 i 4, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dz. U. 2022, poz. 835).
 • Termin składania ofert upływa z dniem 05.12.2022 r. godz. 12.00
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2022 r. godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej WFOŚiGW w Szczecinie przy ulicy Solskiego 3, Szczecin
 • Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 1. Miejsce i sposób złożenia oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym zał. nr 3 do niniejszego zapytania. Oferta oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez osobę  upoważnioną. Oferty należy składać za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej Oferty składane pocztą tradycyjną powinny zostać wysłane na adres WFOŚiGW w Szczecinie ul. Solskiego 3,71-323  Szczecin lub składane osobiście w Kancelarii Funduszu (pokój nr 1). Oferty składane mailowo należy przesłać na adres magdalena.majewska@wfos.szczecin.pl lub/i sekretariat@wfos.szczecin.pl.  W tytule wiadomości e-mail lub na kopercie należy umieścić napis: „Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ”. W przypadku składania oferty za pomocą poczty elektronicznej, wszystkie dokumenty muszą zostać podpisane elektronicznie (podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez osobę upoważnioną), a wiadomość e-mail powinna zostać zaszyfrowana. Przykładowa instrukcja szyfrowania wiadomości elektronicznej została opublikowana jako załącznik numer 5 do zapytania ofertowego o cenę. W przypadku zastosowania innego sposobu szyfrowania, Wykonawca zobowiązany jest do przesłania Zamawiającemu w osobnej wiadomości e-mail instrukcji do odszyfrowania złożonej oferty.

 

   Wymagane dokumenty składane wraz z ofertą:

 1. pełnomocnictwo – w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w KRS/CEDIG jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub w formie notarialnie uwierzytelnionego odpisu pełnomocnictwa;
 2. oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopia aktualnego odpisu z rejestru operatorów pocztowych potwierdzającego zezwolenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz.U. 2022 poz. 896) wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego o cenę);
 4. Zasady uzupełniania ofert, poprawiania omyłek w ofertach oraz odrzucenia ofert:
 • W sytuacji nie przedłożenia wymaganych dokumentów lub przedłożenia dokumentów wadliwych/zawierających błędy, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o ich uzupełnienie w określonym terminie. Jeżeli Wykonawca nie uzupełni prawidłowo dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jego oferta nie będzie podlegała ocenie (zostanie odrzucona).
 • Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień co do treści oferty lub dokumentów,  o których mowa w pkt. XI.
 • Zamawiający poprawia w ofercie:
 1. oczywiste omyłki pisarskie;
 2. oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych dokonanych   poprawek;
 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z przedmiotem zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

  1. jej treść nie odpowiada opisanemu w zapytaniu ofertowym przedmiotowi zamówienia;
  2. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się  na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. XII ppkt 3;
  3. oferta jest niekompletna w przypadku braku wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub istotnych informacji, które miały zawierać wymagane dokumenty;
  4. wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.      
 • Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 • Informacje dotyczące ofert wariantowych lub częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych.

    Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Zawarcie umowy.

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści w BIP Zamawiającego na jego stronie internetowej w zakładce prowadzonego postępowania;
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. O każdej zmianie Zamawiający zobowiązany jest poinformować umieszczając stosowaną informację w BIP Zamawiającego na jego stronie internetowej;
 • Zamawiający może odwołać postępowanie o udzielenie zamówienia na każdym etapie bez podania przyczyn, a Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego w takim  przypadku żadne roszczenia;
 • Zamawiający po dokonaniu wyboru Wykonawcy podpisze umowę zgodną z Regulaminami Usług Wykonawcy uwzględniającą postanowienia zawarte w zapytaniu ofertowym o cenę.

    Sposób porozumiewania się Wykonawcy z Zamawiającym:

 1. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia. Zamawiający przy niniejszym postępowaniu wymaga zachowania pisemności.
 2. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

Magdalena Majewska - Specjalista ds. Organizacyjnych, tel. 91-48-55-119 lub 91-48-55-108, adres email: magdalena.majewska@wfos.szczecin.pl

 1. Zamawiający udzieli na piśmie wyjaśnień – niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

Odpowiedź zostanie umieszczona w BIP Zamawiającego w zakładce prowadzonego postępowania.

 1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

   Pozostałe informacje dotyczące niniejszego zapytania ofertowego o cenę:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
 2. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym oraz innych informacji jakie uzyska w związku z realizacją przedmiotu zamówienia bez względu na sposób i formę ich utrwalenia oraz pozyskania.
 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o cenę jest prowadzone zgodnie z Zarządzeniem nr 16/2022 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 26.08.2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł netto - wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
 • Załączniki do zapytania ofertowego:
 1. zał. nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;
 2. zał. Nr 2 Kalkulacja cenowa;
 3. zał. nr 3 Wzór Formularza Ofertowego;
 4. zał. nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
 5. zał. Nr 5 Przykładowa instrukcja szyfrowania wiadomości e-mail.

 

 

 

 

……………………………………………………………………

(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin.
 2. Istnieje możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod@wfos.szczecin.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa:

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 r. poz. 1126).

 1. Zgodnie z zasadą jawności określoną w Prawie zamówień publicznych Państwa dane zebrane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane mogą być wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom. Ograniczenie tego dostępu może wystąpić w szczególnych przypadkach określonych przepisami. Dane przekazywane będą również podmiotom uczestniczącym w wykonywaniu czynności polegających na obsłudze systemów teleinformatycznych lub udostępnianiu Funduszowi narzędzi teleinformatycznych.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 3. Dane osobowe przetwarzane przez WFOŚiGW w Szczecinie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z obowiązującym w WFOŚiGW w Szczecinie jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 4. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych.
 5. Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 6. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez WFOŚiGW w Szczecinie. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne jest dobrowolne, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału.

 

[1] Nie potrzebne skreślić

Pliki do pobrania
 1. pdf Zapytanie ofertowe. Rozmiar pliku 395.19 KB Data dodania 2022-11-25 14:06
 2. pdf Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Rozmiar pliku 145.49 KB Data dodania 2022-11-25 14:06
 3. xls Kalkulacja cenowa. Rozmiar pliku 58.37 KB Data dodania 2022-11-25 14:06
 4. docx Wzór formularza ofertowego. Rozmiar pliku 25.83 KB Data dodania 2022-11-25 14:06
 5. docx Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Rozmiar pliku 18.99 KB Data dodania 2022-11-25 14:06
 6. pdf Przykładowa instrukcja szyfrowania wiadomości. Rozmiar pliku 251.23 KB Data dodania 2022-11-25 14:06
 7. pdf Odpowiedzi na pytania. Rozmiar pliku 221.81 KB Data dodania 2022-12-02 18:18
Data publikacji 2022-11-25 14:07 Wytworzył(a) Magdalena Majewska Wprowadził(a) Krystian Dutkiewicz Ilość aktualizacji 1 Data aktualizacji 2022-12-02 18:18 Zaktualizował(a) Krystian Dutkiewicz Wyświetleń 59