'; ?> Świadczenie usługi dostępu do internetu w biurze WFOŚiGW w Szczecinie - Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Świadczenie usługi dostępu do internetu w biurze WFOŚiGW w Szczecinie

Numer sprawy BS/ZO/AS/234/0002/21 Termin składania ofert 2021-03-19 12:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza kwotę 2.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub kwotę 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, o wartości mniejszej niż 130.000 złotych netto

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
  ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin
  Opis przedmiotu zamówienia:
  Znak sprawy: BS/ZO/AS/234/0002/21
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do internetu w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  Miejsce świadczenia usługi:
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
  ul. Solskiego 3
  71-323 Szczecin
  Istotne warunki zamówienia – warunki świadczenia usługi:
  1. czas trwania umowy: 36 miesięcy;
  2. rozpoczęcie świadczenia usługi: 1 kwietnia 2021 r.,
  3. parametry łącza: gwarantowane łącze o przepływności symetrycznej 100/100 Mbps;
  4. ilość stałych adresów IP: 1;
  5. Biuro WFOŚiGW w Szczecinie dysponuje przyłączem światłowodowym;
  6. Połączenie między siecią Operatora a WFOŚiGW będzie realizowane w technologii Ethernet/Fast Ethernet na przełącznicy światłowodowej;
  7. operator musi zapewnić prawidłowe działanie usług przez co najmniej 99% czasu w każdym okresie rozliczeniowym.
 2. Termin wykonania zamówienia:
  Usługa świadczona w terminie 01.04.2021-31.03.2024 r.
 3. Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  nie dotyczy
 4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 3:
  nie dotyczy
 5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
  Cena – 100 %
 6. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)
  Artur Szczybelski - tel. 91 48-55-116, 690-541-095
  e-mail: artur.szczybelski@wfos.szczecin.pl
 7. Termin, miejsce i forma złożenia oferty:
  Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.
  Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego (załącznik nr 1). Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną i powinna być opatrzona pieczątką firmową.
  W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub listownie na kopercie należy zamieścić napis: „Usługa dostępu do internetu - Szczecin”.
  Ofertę należy złożyć do dnia 19.03.2021 r. do godz. 12:00
  osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy ulicy Solskiego 3;
  lub listownie na adres:
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
  ul. Solskiego 3
  71-323 Szczecin;
  lub za pomocą poczty elektronicznej w formie skanu oferty na adres e-mail: artur.szczybelski@wfos.szczecin.pl.
  O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie. Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
 8. Termin związania ofertą:
  30 dni

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 6/2021 z dnia 05.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 zł netto – wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Pliki do pobrania
 1. pdf Ogłoszenie o zamówieniu Rozmiar pliku 476.41 KB Data dodania 2021-03-15 15:48
 2. pdf Załącznik nr 1 - oferta wykonawcy Rozmiar pliku 174.57 KB Data dodania 2021-03-15 15:48
 3. pdf Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Rozmiar pliku 189.72 KB Data dodania 2021-03-15 15:48
Data publikacji 2021-03-15 15:48 Wytworzył(a) Artur Szczybelski Wprowadził(a) Artur Szczybelski Wyświetleń 360