'; ?> Świadczenie usługi dostępu do internetu w Punkcie Obsługi Osób Fizycznych w Szczecinku - Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Świadczenie usługi dostępu do internetu w Punkcie Obsługi Osób Fizycznych w Szczecinku

Numer sprawy BS/ZO/AS/234/0002/20 Termin składania ofert 2020-01-10 09:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

 1. Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 2. Solskiego 3, 71-323 Szczecin
 3. Opis przedmiotu zamówienia: Znak sprawy: BS/ZO/AS/234/0002/20

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do internetu w Punkcie Obsługi Osób Fizycznych w Szczecinku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Miejsce świadczenia usługi:

Punkt Obsługi Osób Fizycznych w Szczecinku
pl. Wolności 8, Szczecinek

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do internetu w Punkcie Obsługi Osób Fizycznych w Szczecinku.

Istotne warunki zamówienia – warunki świadczenia usługi:

 1. Czas trwania umowy: 12 miesięcy,
 2. Rozpoczęcie świadczenia usługi: 11 stycznia 2020 r.,
 3. Parametry łącza: gwarantowane łącze o przepływności symetrycznej 40/20 Mbps,
 4. Ilość stałych adresów IP: 1,
 5. Operator musi zapewnić prawidłowe działanie usług przez co najmniej 99% czasu w każdym okresie rozliczeniowym.
 6. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane przez okres 12 miesięcy.

 1. Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

nie dotyczy

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4 oraz oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:

nie dotyczy

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena – 100 %

 1. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)

Artur Szczybelski - tel. 91 4855116,

e-mail: artur.szczybelski@wfos.szczecin.pl

 1. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego (załącznik nr 1). Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną i powinna być opatrzona pieczątką firmową.

W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub listownie na kopercie należy zamieścić napis: „Usługa dostępu do internetu - Szczecinek”.

Ofertę należy złożyć do dnia 10.01.2020 r. do godz. 09:00 osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy ulicy Solskiego 3, sekretariat (pokój nr 11), lub listownie na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin

lub za pomocą poczty elektronicznej w formie skanu oferty na adres e-mail: artur.szczybelski@wfos.szczecin.pl

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie. Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Termin związania ofertą:

30 dni

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Pliki do pobrania
 1. pdf Ogłoszenie o zamówieniu Rozmiar pliku 473.65 KB Data dodania 2020-01-07 14:58
 2. pdf Załącznik nr 1 - oferta wykonawcy Rozmiar pliku 173.84 KB Data dodania 2020-01-07 14:58
 3. pdf Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Rozmiar pliku 359.21 KB Data dodania 2020-01-07 14:58
Data publikacji 2020-01-07 14:58 Wytworzył(a) Artur Szczybelski Wprowadził(a) Artur Szczybelski Wyświetleń 399