'; ?> Usługa dostępu do internetu w biurze w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 111 - Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Usługa dostępu do internetu w biurze w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 111

Numer sprawy BS/ZO/AS/234/0004/20 Termin składania ofert 2020-11-30 10:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

 1. Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
  ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin
 2. Opis przedmiotu zamówienia: Znak sprawy: BS/ZO/AS/234/0004/20
  Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do internetu w biurze w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 111.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  Miejsce świadczenia usługi:
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
  Biuro w Koszalinie
  ul. Zwycięstwa 111, Koszalin
  Istotne warunki zamówienia – warunki świadczenia usługi:
  1.    czas trwania umowy: 36 miesięcy;
  2.    parametry łącza: gwarantowane łącze o przepływności symetrycznej 100/100 Mb;
  3.    ilość stałych adresów IP: 1;
  4.    operator musi zapewnić prawidłowe działanie usług przez co najmniej 99% czasu w każdym okresie rozliczeniowym;
  5.    technologia: światłowodowa;
  6.    zabezpieczenia: ochrona pro aktywna przed atakami DDoS.
 3. Termin wykonania zamówienia:
  Usługa świadczona do dnia 31.11.2023.
 4. Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  nie dotyczy
 5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4 oraz oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:
  nie dotyczy
 6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
  Cena – 100 %
 7. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)
  Artur Szczybelski - tel. 91 48-55-116, 690-541-095
  e-mail: artur.szczybelski@wfos.szczecin.pl
 8. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:
  Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.
  Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego (załącznik nr 1). Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną i powinna być opatrzona pieczątką firmową.
  W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub listownie na kopercie należy zamieścić napis: „Usługa dostępu do internetu - Koszalin”.
  Ofertę należy złożyć do dnia 30.11.2020 r. do godz. 10:00
  osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy ulicy Solskiego 3;
  lub listownie na adres:
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
  ul. Solskiego 3
  71-323 Szczecin;
  lub za pomocą poczty elektronicznej w formie skanu oferty na adres e-mail: artur.szczybelski@wfos.szczecin.pl.
  O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie. Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
 9. Termin związania ofertą:
  30 dni

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Pliki do pobrania
 1. pdf Ogłoszenie o zamówieniu Rozmiar pliku 476.87 KB Data dodania 2020-11-25 14:12
 2. pdf Załącznik nr 1 - oferta wykonawcy Rozmiar pliku 173 KB Data dodania 2020-11-25 14:12
 3. pdf Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Rozmiar pliku 359.21 KB Data dodania 2020-11-25 14:43
Data publikacji 2020-11-25 14:12 Wytworzył(a) Artur Szczybelski Wprowadził(a) Artur Szczybelski Ilość aktualizacji 1 Data aktualizacji 2020-11-25 14:43 Zaktualizował(a) Artur Szczybelski Wyświetleń 321