'; ?> Usługa dostępu do internetu w Punkcie Obsługi Osób Fizycznych w Szczecinku - Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Usługa dostępu do internetu w Punkcie Obsługi Osób Fizycznych w Szczecinku

Numer sprawy BS/ZO/TL/234/0001/22 Termin składania ofert 2022-01-10 10:00

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub kwotę 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, o wartości mniejszej niż 130.000 złotych netto 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3
 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do Internetu w Punkcie Obsługi Osób Fizycznych w Szczecinku

Miejsce świadczenia usługi:

Punkt Obsługi Osób Fizycznych w Szczecinku

Wolności 8, Szczecinek

Istotne warunki zamówienia – warunki świadczenia usługi:

a) czas trwania umowy: 12 miesięcy;

b) rozpoczęcie świadczenia usługi: 11 stycznia 2022 r.,

c) parametry łącza: gwarantowane łącze o przepływności symetrycznej 100/20 Mbps;

d) ilość stałych adresów IP: 1;

e) operator musi zapewnić prawidłowe działanie usług przez co najmniej 99% czasu w każdym okresie rozliczeniowym.

     3. Termin wykonania zamówienia:
Usługa świadczona do dnia 10.01.2023 r. (12 miesięcy).

     4. Warunki, jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
nie dotyczy

     5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 3:

Nie dotyczy

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena- 100%.

 1. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)
  Tomasz Libertowski- 91-48-55-100, tomasz.libertowski@wfos.szczecin.pl
 2. Termin, miejsce i forma złożenia oferty: Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
  Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego (załącznik nr 1). Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną i powinna być opatrzona pieczątką firmową.
  W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub listownie na kopercie należy zamieścić napis: „Usługa dostępu do Internetu - Szczecinek”.
  Ofertę należy złożyć do dnia 10.01.2022 r. do godz. 10:00
  w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy ulicy Solskiego 3;

lub listownie na adres:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3 71-323 Szczecin;
lub za pomocą poczty elektronicznej w formie skanu oferty na adres e-mail: tomasz.libertowski@wfos.szczecin.pl.
O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Termin związania ofertą:

30 dni.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 6/2021 z dnia 05.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 zł netto - wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Pliki do pobrania
 1. pdf Ogłoszenie o zamówieniu Rozmiar pliku 388.33 KB Data dodania 2022-01-04 16:21
 2. docx Załącznik nr 1 - oferta wykonawcy Rozmiar pliku 17.32 KB Data dodania 2022-01-04 16:21
 3. pdf Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Rozmiar pliku 361.29 KB Data dodania 2022-01-04 16:21
Data publikacji 2022-01-04 16:21 Wytworzył(a) Tomasz Libertowski Wprowadził(a) Krystian Dutkiewicz Ilość aktualizacji 1 Data aktualizacji 2022-01-05 07:10 Zaktualizował(a) Krystian Dutkiewicz Wyświetleń 277
Wersje dokumentu
 1. Wersja z dnia 2022-01-04 16:21 wprowadzona przez Krystian Dutkiewicz
 2. Wersja z dnia 2022-01-05 07:10 wprowadzona przez Krystian Dutkiewicz aktualna wersja