'; ?> Zakup i dostawa środków czystości - Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Zakup i dostawa środków czystości

Numer sprawy BS/ZO/TL/221/289/20 Termin składania ofert 2020-12-11 12:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

 1. Zamawiający :
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3,
  71-323 Szczecin.
 2. Opis przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa środków czystości.
  Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia.
  Znak sprawy BS/ZO/TL/221/289/20.
 3. Termin wykonania zamówienia:
  Do dnia 31.12.2021 r. lub do wyczerpania kwoty zawartej w umowie.
 4. Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wypełniony formularz cenowy wraz  załącznikiem nr 1.
 5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4: brak.
 6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: Cena 100%.
 7. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)
  Tomasz Libertowski - Specjalista ds. Organizacyjnych tel. (91) 48-55-119,
 8. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty: Ofertę należy złożyć do dnia 11.12.2020 r. do godz. 12:00 za pomocą poczty elektronicznej w formie skanu oferty na adres e-mail: tomasz.libertowski@wfos.szczecin.pl lub listownie na adres:
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
  ul. Solskiego 3
  71-323 Szczecin
  Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną i powinna być opatrzona pieczątką firmową. Na kopercie należy umieścić napis: „Oferta – Zakup i dostawa środków czystości dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie”. O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie. Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
 9. Termin związania ofertą: 30 dni.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Pliki do pobrania
 1. pdf Ogłoszenie o zamówieniu Rozmiar pliku 305.31 KB Data dodania 2020-12-04 11:42
 2. docx Załącznik nr 1 - zestawienie środków czystości Rozmiar pliku 27.46 KB Data dodania 2020-12-04 11:42
 3. docx Załącznik nr 2 - formularz cenowy Rozmiar pliku 14.22 KB Data dodania 2020-12-04 11:42
 4. pdf Wzór umowy Rozmiar pliku 1.21 MB Data dodania 2020-12-04 11:42
Data publikacji 2020-12-04 11:42 Wytworzył(a) Tomasz Libertowski Wprowadził(a) Artur Szczybelski Wyświetleń 364