'; ?> Zakup paliwa dokonywany w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych oraz zakup usług dodatkowych (myjnia, płyny eksploatacyjne, kosmetyki samochodowe, możliwość płatności kartą za przejazdy autostradowe, opłaty drogowe) do samochodów służbowych. - Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Zakup paliwa dokonywany w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych oraz zakup usług dodatkowych (myjnia, płyny eksploatacyjne, kosmetyki samochodowe, możliwość płatności kartą za przejazdy autostradowe, opłaty drogowe) do samochodów służbowych.

Numer sprawy BS/ZO/TL/221/158/21 Termin składania ofert 2021-08-25 16:07

BS/ZO/TL/221/158/21

Szczecin, 18.08.2021 r


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto
w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych o wartości mniejszej niż 130.000 złotych netto 1. Zamawiający :

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3

 1. Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa dokonywany w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych oraz zakup usług dodatkowych (myjnia, płyny eksploatacyjne, kosmetyki samochodowe, możliwość płatności kartą za przejazdy autostradowe, opłaty drogowe) do samochodów służbowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z możliwością tankowania na terenie całej Polski.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.

 1. Termin wykonania zamówienia:
  Do 31.08.2023 r. lub do wyczerpania kwoty z umowy.

 2. Warunki, jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 1. Wykonawca przedstawi koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo Energetyczne.

 1. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Wykonawca dysponuje co najmniej jedną stacją paliw detalicznej dystrybucji na terenie Szczecina w promieniu 3 km od ul. Solskiego 3 oraz co najmniej 1 stacją w Koszalinie

w promieniu 3 km od ulicy Zwycięstwa 111 oraz siecią stacji paliw w całej Polsce,

WARUNEK: nie mniej niż 150 czynnych całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:

 1. Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami

 2. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania

 3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

 1. Cena brutto (C) – waga kryterium 50%

Obliczana będzie ze wzoruOferowana cena minimalna brutto

C = -------------------------------------------------- x 50 pkt

Cena badanej oferty bruttoGdzie 1% = 1 pkt 1. Liczba stacji paliw na terenie całej Polski czynnych całodobowo (S) – waga kryterium 30 % w tym

150-400 - 10 pkt

401-1000 -20 pkt

Powyżej 1000 – 30 pkt

Gdzie 1% =1 pkt 1. Wielkość upustu cenowego (U) – waga kryterium – 20 %

Obliczana będzie ze wzoruWielkość upustu cenowego oferty badanej

U = -------------------------------------------------------------------------- x 20 pkt

Wielkość najwyższego oferowanego upustu cenowegoGdzie 1% = 1 pkt

W związku z powyższym ocena końcowa oferty wynikać będzie z sumy wartości punktowych uzyskanych w zakresie poszczególnych kryteriów, obliczana według wzoru:

C + S + U

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

 1. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)
  Tomasz Libertowski - Specjalista ds. Organizacyjnych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, tel. 91 48 55 119, tomasz.libertowski@wfos.szczecin.pl

 2. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :

Oferta powinna być złożona na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2, do oferty załączone powinny być pozostałe dokumenty.

Oferty należy składać do dnia 25.08.2021 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, pok. 11. lub za pomocą poczty elektronicznej w formie skanu oferty na adres e-mail: zamowienia@wfos.szczecin.pl

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji.

Koperta powinna być opisana według wzoru : ,,Oferta na dostawę paliwa ”

Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrywane.

 1. Termin związania ofertą :

30 dni

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 6/2021 z dnia
05.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł netto, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie..…………………………………………….
Data i podpis Prezesa Zarządu

Pliki do pobrania
 1. pdf Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Rozmiar pliku 596.27 KB Data dodania 2021-08-18 16:12
 2. docx Zał. 1: Opis przedmiotu zamówienia Rozmiar pliku 22.04 KB Data dodania 2021-08-18 16:12
 3. doc Zał. 2: Oferta wykonawcy Rozmiar pliku 35.33 KB Data dodania 2021-08-18 16:12
 4. xls Zał. 3: Formularz cenowy Rozmiar pliku 33.28 KB Data dodania 2021-08-18 16:12
 5. pdf Odpowiedź na pytanie z dn. 23.08.2021 r. Rozmiar pliku 220.9 KB Data dodania 2021-08-24 12:03
Data publikacji 2021-08-18 16:07 Wytworzył(a) Tomasz Libertowski Wprowadził(a) Sylwester Hendzel Ilość aktualizacji 4 Data aktualizacji 2021-08-24 12:03 Zaktualizował(a) Sylwester Hendzel Wyświetleń 500