'; ?> Zakup wraz z dostawą 5 szt. zestawów, w których w skład wchodzą laptop, monitor, replikator portów oraz zestaw klawiatura i myszka bezprzewodowe. - Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Zakup wraz z dostawą 5 szt. zestawów, w których w skład wchodzą laptop, monitor, replikator portów oraz zestaw klawiatura i myszka bezprzewodowe.

Numer sprawy BS/ZO/AWY/221/0152/20 Termin składania ofert 2020-07-23 10:00

BS/ZO/AWY/221/0152/20

Szczecin, 15.07.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

 1. Zamawiający:
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
  ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin

 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: zakup wraz z dostawą 5 szt. zestawów, w których w skład wchodzą:
  laptop,  monitor, zestaw: klawiatura i myszka bezprzewodowe oraz replikator portów
  dla WFOŚiGW w Szczecinie. Szczegółowy Opis Przedmiotów Zamówienia zawiera Załącznik nr 1.

 3. Termin wykonania zamówienia:
  do dnia 30.08.2020 r.

 4. Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2.

 5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4: oraz oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:
  nie dotyczy.

 6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
  Cena 100%.

 7. Osoba prowadząca zamówienie:
  Adrian Wychowański – Specjalista ds. Organizacyjnych
  tel. 91 485 51 44
  e-mail: adrian.wychowanski@wfos.szczecin.pl

 8. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:
  Ofertę należy złożyć do dnia 23.07.2020 r. do godz. 10:00 osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy ulicy Solskiego 3, sekretariat (pokój nr 11) lub za pomocą poczty elektronicznej w formie skanu oferty na adres e-mail: adrian.wychowanski@wfos.szczecin.pl

  lub listownie na adres:

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
  ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin

  Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną i powinna być opatrzona pieczątką firmową. Na kopercie należy umieścić napis: "Oferta - Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby WFOŚiGW w Szczecinie". O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie. Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

 9. Termin związania ofertą:
  30 dni.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Pliki do pobrania
 1. pdf Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Rozmiar pliku 423.89 KB Data dodania 2020-07-15 15:25
 2. pdf Zał. nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Rozmiar pliku 368.75 KB Data dodania 2020-07-15 15:25
 3. pdf Zał. nr 2: Oferta wykonawcy Rozmiar pliku 210.22 KB Data dodania 2020-07-15 15:25
Data publikacji 2020-07-15 15:00 Wytworzył(a) Sylwester Hendzel Wprowadził(a) Sylwester Hendzel Ilość aktualizacji 5 Data aktualizacji 2020-07-15 15:37 Zaktualizował(a) Sylwester Hendzel Wyświetleń 368
Wersje dokumentu
 1. Wersja z dnia 2020-07-15 15:28 wprowadzona przez Sylwester Hendzel
 2. Wersja z dnia 2020-07-15 15:30 wprowadzona przez Sylwester Hendzel
 3. Wersja z dnia 2020-07-15 15:32 wprowadzona przez Sylwester Hendzel
 4. Wersja z dnia 2020-07-15 15:34 wprowadzona przez Sylwester Hendzel
 5. Wersja z dnia 2020-07-15 15:37 wprowadzona przez Sylwester Hendzel aktualna wersja