'; ?> Zakup z dostawą sprzętu nagłośniającego oraz projektora i ekranu dla WFOŚiGW w Szczecinie, Biuro Koszalin ul. Zwycięstwa 111 - Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Zakup z dostawą sprzętu nagłośniającego oraz projektora i ekranu dla WFOŚiGW w Szczecinie, Biuro Koszalin ul. Zwycięstwa 111

Numer sprawy BK/ZO/MNA/221/0287/20 Termin składania ofert 2020-12-09 12:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

 1. Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin.
  Opis przedmiotu zamówienia: Zakup z dostawą sprzętu nagłośniającego oraz projektora i ekranu dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Biuro Koszalin ul. Zwycięstwa 111. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.
 2. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.12.2020 r.
 3. Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy.
 4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 3.
 5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: cena 100 %.
 6. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail):
  Mariusz Nastarowski, specjalista ds. Organizacyjnych.
  email: mariusz.nastarowski@wfos.szczecin.pl  tel. 94 34-67-218.
 7. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:
  Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem na załączniku nr 2. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres i siedzibę oferenta, numer telefonu. Oferta powinna być podpisana przez osobę  upoważnioną i zawierać całkowitą cenę brutto wykonania zamówienia. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Koszalinie ul. Zwycięstwa 111 (w sekretariacie mieszczącym się na I piętrze) lub przesłać pocztą do dnia 09.12.2020 r.  do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta: zakup z dostawą i montażem, instalacją sprzętu nagłośniającego oraz projektora i ekranu dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Biuro Koszalin ul. Zwycięstwa 111”.
 8. Termin związania ofertą : 30 dni.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Pliki do pobrania
 1. pdf Ogłoszenie o zamówieniu Rozmiar pliku 324.79 KB Data dodania 2020-12-01 14:00
 2. pdf Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Rozmiar pliku 1.46 MB Data dodania 2020-12-01 14:00
 3. pdf Załącznik nr 2 - formularz ofertowy Rozmiar pliku 169.29 KB Data dodania 2020-12-01 14:00
Data publikacji 2020-12-01 14:00 Wytworzył(a) Mariusz Nastarowski Wprowadził(a) Artur Szczybelski Wyświetleń 372