'; ?> Zapewnienie wydruku oraz ekspozycji materiałów reklamowych na billboardach - Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Zapewnienie wydruku oraz ekspozycji materiałów reklamowych na billboardach

Numer sprawy BS/ZO/TL/0601/0004/21 Termin składania ofert 2021-06-25 09:00

Szczecin, 18.06.2021 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych o wartości mniejszej niż 130.000 złotych netto

 1. Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia: Zapewnienie wydruku oraz ekspozycji materiałów reklamowych na billboardach – 24 emisje o czasie ekspozycji 1 miesiąc każda w Szczecinie oraz miejscowościach nadmorskich na terenie województwa zachodniopomorskiego

Znak sprawy: BS/ZO/TL/0601/0004/21

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 1.

 1. Termin wykonania zamówienia: 01.07-31.08.2021 r.
 2. Warunki, jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Prace powinny zostać przeprowadzone przez osoby posiadające wiedzę techniczną i doświadczenie w wykonaniu tego typu czynności.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przedmiotem wykonania zamówienia.

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena – 100%

 1. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)

Tomasz Libertowski – Specjalista ds. Organizacyjnych, tel. 91-48-55-119,
e-mail: zamówienia@wfos.szczecin.pl

 1. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia wraz ze wskazaniem lokalizacji nośników reklamowych zgodnie z załączoną tabelą do dnia 25.06.2021 r. do godz. 9:00 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy ulicy Solskiego 3, sekretariat (pokój nr 11) lub za pomocą poczty elektronicznej w formie skanu oferty na adres e-mail: zamowienia@wfos.szczecin.pl lub listownie na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną i powinna być opatrzona pieczątką firmową. Na kopercie należy umieścić napis: Zapewnienie wydruku oraz ekspozycji materiałów reklamowych na billboardach – 24 emisje o czasie ekspozycji 1 miesiąc każda w Szczecinie oraz miejscowościach nadmorskich na terenie województwa zachodniopomorskiego”.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie. Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Termin związania ofertą:

30 dni

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 6/2021 z dnia 05.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł netto, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Pliki do pobrania
 1. pdf Ogłoszenie o zamówieniu Rozmiar pliku 396.1 KB Data dodania 2021-06-18 10:45
 2. pdf Zal. 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Rozmiar pliku 204.51 KB Data dodania 2021-06-18 10:37
 3. doc Zal. 2 - Formularz ofertowy Rozmiar pliku 76.29 KB Data dodania 2021-06-18 10:37
 4. pdf Zal. 3 - Projekt umowy Rozmiar pliku 224.32 KB Data dodania 2021-06-18 10:37
 5. pdf Zawiadomienie o unieważnienieu postępowania Rozmiar pliku 174.11 KB Data dodania 2021-06-29 12:35
Data publikacji 2021-06-18 10:37 Wytworzył(a) Tomasz Libertowski Wprowadził(a) Konrad Czarnecki Ilość aktualizacji 3 Data aktualizacji 2021-06-29 12:35 Zaktualizował(a) Konrad Czarnecki Wyświetleń 325
Wersje dokumentu
 1. Wersja z dnia 2021-06-18 10:37 wprowadzona przez Konrad Czarnecki
 2. Wersja z dnia 2021-06-29 12:35 wprowadzona przez Konrad Czarnecki aktualna wersja