'; ?> Zapytanie ofertowe na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla WFOŚiGW w Szczecinie - Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla WFOŚiGW w Szczecinie

Numer sprawy BS/ZO/AWY/0203/0001/21 Termin składania ofert 2021-02-26 12:00

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla WFOŚiGW w Szczecinie

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.; dalej „ustawa o PPK”

1.

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

 1. Zamawiającym jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zwany dalej „Zamawiającym” lub „Pracodawcą”.
 2. Siedziba: ul. Solskiego 3 , 71-323 Szczecin.
 3. NIP: 851-00-10-504; REGON: 320-785-039.
 4. Strona internetowa: https://www.wfos.szczecin.pl/ oraz https://bip.wfos.szczecin.pl/.
 5. Adres e-mail: adrian.wychowanski@wfos.szczecin.pl.
 6. Telefon: 91-48-55-144.

2.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie o PPK, zgodnie z wymaganiami określonymi w Istotnych Warunkach Zamówienia (dalej „IWZ”), stanowiących załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Fundusz ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia oferty uwzględniającej wykonywanie umowy na zarządzanie i umowy na prowadzenia PPK.
 3. Do opisu przedmiotu zamówienia przyjęto klasyfikację ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV nr: 66131100-8 Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe.

3.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA / UMOWY

 1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nie później niż do dnia 26 marca 2021 r. (ostateczny termin zawarcia umowy to 26.03.2021 r.)
 2. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nie później niż do dnia 26 marca 2021 r. (ostateczny termin zawarcia umowy to 10.04.2021 r.)
 3. Zrealizowanie postanowień zawartych w IWZ na zarządzanie PPK nie później niż do dnia 20 marca 2021 r.;
 4. Umowa o zarządzanie PPK oraz umowa o prowadzenie PPK będą zawarte w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie ich treści na trwałym nośniku.
 5. Umowa o zarządzanie PPK zostanie zawarta na okres 48 miesięcy.
 6. Umowa o prowadzenie PPK zostanie zawarta na czas nieokreślony.
 7. Okres wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK wynosi 3 miesiące.
 8. Okres wypowiedzenia umowy o prowadzenie PPK wynosi 3 miesiące.

4.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
  1) spełniają warunki określone w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, czyli:
  a) posiadające co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności określonej w grupie 3 w dziale I załącznika do ustawy, o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w zakresie oferowania ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;
  b) posiadające kapitał własny, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – dopuszczone środki własne, w wysokości co najmniej 25 000 000 zł, w tym co najmniej 10 000 000 zł w środkach płynnych rozumianych jako lokaty określone dla funduszu rynku pieniężnego, o którym mowa w art. 178 ustawy o funduszach inwestycyjnych;
  c) będące zarządzane przez Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń, które zarządza odpowiednio funduszami inwestycyjnymi albo funduszami emerytalnymi w liczbie odpowiadającej co najmniej liczbie ograniczeń poziomu ryzyka inwestycyjnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, stosując odmienne zasady polityki inwestycyjnej uwzględniające różny wiek uczestników PPK, zwanymi dalej „funduszami zdefiniowanej daty”;
  d) uwzględniające w polityce inwestycyjnej funduszu zdefiniowanej daty konieczność ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK oraz zmieniające politykę inwestycyjną w czasie odpowiednio do zmiany wieku uczestnika PPK tego funduszu
  Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca zwany również„Funduszem” wykaże, że posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.
  2) tworzą fundusz zdefiniowanej daty ze zdefiniowaną datą funduszu przypadającą co 5 lat dla kolejnych pięcioletnich przedziałów roczników;
  3) pokrywają z własnych środków koszty funduszu, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5, 6, 8 i 9 ustawy o PPK w okresie, w którym wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego lub funduszu emerytalnego będącego funduszem zdefiniowanej daty jest niższa niż 2 000 000 zł.
  4) posiadają uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  5) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług;
  6) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług na rzecz Aplikacje Krytyczne sp. z o.o. w okresie trwania umowy Zamawiający uzna warunki określone w pkt od 2 do 6 za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w Formularzu oferty.
 2. W celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Zapytaniu Wykonawca na potwierdzenie złożonego oświadczenia woli dołączy do Formularza Oferty dokumenty określone w pkt 5 Zapytania ofertowego.
 3. W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest niepełna lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w Zapytaniu, Zamawiający może, w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.

5.

DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY, NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W POSTĘPOWANIU

 1. Ofertę należy sporządzić w sposób następujący: Formularz oferty wypełnić zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego, do Formularza należy załączyć:
  1) Projekt umowy uwzględniający istotne warunki umowy wskazane w Załączniku nr 3 i Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego.
  UWAGA! Zamawiający dopuszcza złożenie projektów umów przez Fundusz, odrębnie na zarządzanie PPK oraz na prowadzenie PPK, z zastrzeżeniem, że każdy z tych projektów będzie uwzględniał istotne warunki umowy wskazane odpowiednio w Załączniku nr 3 i Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego;
  2) Regulaminy Funduszu, które będą stanowiły integralną część umów uwzględniających istotne warunki umowy wskazane odpowiednio w Załączniku nr 3 i Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego, które będą stanowiły integralną część umów;
  3) potwierdzenie wpisu na Listę instytucji zarządzających funduszami zdefiniowanej daty, zgodnie z ustawą o PPK, wpisanych do Ewidencji PPK przez Polski Fundusz Rozwoju;
  4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
  5) pełnomocnictwo (jeżeli oferta jest podpisywana przez osoby, które nie zostały wskazane w dokumentach rejestrowych);
  6) oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, stanowiące Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.
  7) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, które stanowi Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego;
 2. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i musi być sporządzona zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym.
 3. Formularz oferty musi być podpisany przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy lub umocowaną(e) przez tę/te osobę(y) do reprezentowania Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa. Ofertę należy podpisać podpisem kwalifikowanym i wysłać na adres e-mail wskazany w pkt 7.1;
 4. W sytuacji kiedy prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z treści odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dokument stwierdzający prawo osoby (osób) podpisującej(ych) ofertę do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o uzyskanie przedmiotowego zamówienia publicznego wraz z Formularzem oferty należy złożyć w formie elektronicznej potwierdzone za zgodność z oryginałem pełnomocnictwo lub oryginał pełnomocnictwa podpisany podpisem kwalifikowanym.

6.

PODSTAWY WYKLUCZENIA

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, w stosunku do których brak jest podstaw do wykluczenia wskazanych w pkt 2 poniżej.
 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
  1) Wykonawców, w stosunku do których jest prowadzone postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne lub została ogłoszona upadłość bądź likwidacja;
  2) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  3) Wykonawców, których urzędujących członków organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych lub którzy wyrządzili Spółce szkodę, co zostało potwierdzone wyrokiem sądowym lub innym orzeczeniem organu lub ubezpieczyciela;
  4) Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w Zapytaniu lub innym dokumencie, w którym zostały określone wymogi udziału Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego;
  5) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

7.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę podpisaną podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną należy złożyć wyłącznie pocztą elektroniczną na adres adrian.wychowanski@wfos.szczecin.pl
  UWAGA! Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie pisemnej.
 2. Wiadomość należy zatytułować: „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla WFOŚiGW w Szczecinie”.
 3. Termin składania ofert upływa w dniu: 26.02.2021 r. o godz. 12:00.
 4. Liczy się data i godzina dostarczenia ofertypod wskazany adres, tj. adrian.wychowanski@wfos.szczecin.pl.
 5. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do złożonej oferty lub wycofać złożonej oferty przed upływem terminu składania ofert.
 6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania oceny oferty, jeżeli zostanie ona złożona po terminie, o którym mowa w pkt 7.3.

8.

KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

 1. Ocenie będą podlegały oferty ważne, tj. oferty niepodlegające odrzuceniu, które będą spełniały warunki określone w Zapytaniu ofertowym i jego załącznikach.
 2. Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
  Kryterium

  Waga

  Maksymalna wartość punktowa

  Średnia opłata za zarządzanie PPK (O)

  30%

  30

  Efektywność zarządzania (E)

  40%

  40

  Funkcjonalność oprogramowania PPK i dodatkowe benefity (F)

  15%

  15

  Wartość aktywów pod zarządzaniem (A)

  10%

  10

  Liczba podpisanych umów o zarządzanie PPK na dzień 31.12.2020 r. (U)

  5%

  5

  * 1 % = 1 pkt

 3. Każda z ważnych ofert będzie punktowana w następujący sposób:
  1) Kryterium 1 - Średnia opłata za zarządzanie PPK (O)
  Średnia opłata za zarządzanie - średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w Formularzu Oferty - Tabela nr 1 kol. 2, rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku (nie wyższa niż 0,5 %)
  O=(najniższa śr. opłata z pośród złożonych/średnia opłata oferty badanej)x30
  2) Kryterium 2 - Efektywność zarządzania (E)
  W ramach niniejszego kryterium porównane zostaną stopy zwrotu osiągnięte przez Wykonawców w swoich standardowych funduszach inwestycyjnych otwartych kierowanych do najszerszego grona Klientów. W Formularzu Oferty Cenowej należy podać wyceny swoich podstawowych funduszów inwestycyjnych otwartych (jednostki kategorii A dla największego funduszu akcji, największego funduszu zrównoważonego, największego funduszu stabilnego wzrostu, największego funduszu papierów dłużnych) we wskazanych datach. Oceniane będą stopy zwrotu osiągnięte za ostatni rok, ostatnie 3 lata oraz ostatnie 10 lat.
  Wykonawca wypełnia Tabelę Nr 2 w Formularzu Oferty.
  I. Ocena stopy zwrotu 10-letniej będzie dokonywana na podstawie wzoru osobno dla każdego z czterech funduszy modelowych - fundusz akcyjny, funduszzrównoważony, fundusz stabilnego wzrostu, fundusz papierów dłużnych:
  P=12,5 pkt ((1+So)/(1+Sn))
  P - Liczba punktów
  12,5 pkt - dla każdego z czterech wymienionych funduszy maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w ramach oceny stopy zwrotu 10-letniej wynosi 12,5 pkt (łącznie do zdobycia jest 50 punktów)
  So - Stopa zwrotu oferenta w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
  Sn - Najwyższa stopa zwrotu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – wśród otrzymanych ważnych ofert
  II. Ocena stopy zwrotu 3-letniej będzie dokonywana na podstawie wzoru osobno dla każdego z czterech funduszy modelowych - fundusz akcyjny, fundusz zrównoważony, fundusz stabilnego wzrostu, fundusz papierów dłużnych:
  P=7,5 pkt ((1+So)/(1+Sn))
  P - Liczba punktów
  7,5 pkt - dla każdego z czterech wymienionych funduszy maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w ramach oceny stopy zwrotu 3-letniej wynosi 7,5 pkt (łącznie do zdobycia jest 30 punktów)
  So - Stopa zwrotu oferenta w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
  Sn - Najwyższa stopa zwrotu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.– wśród otrzymanych ważnych ofert
  III. Ocena stopy zwrotu rocznej będzie dokonywana na podstawie wzoru osobno dla każdego z czterech funduszy modelowych - fundusz akcyjny, fundusz zrównoważony, fundusz stabilnego wzrostu, fundusz papierów dłużnych:
  P=5 pkt ((1+So)/(1+Sn))
  P - Liczba punktów
  5 pkt - dla każdego z czterech wymienionych funduszy maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w ramach oceny stopy zwrotu rocznej wynosi 5 pkt (łącznie do zdobycia jest 20 punktów)
  So - Stopa zwrotu oferenta w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Sn - Najwyższa stopa zwrotu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.– wśród otrzymanych ważnych ofert
  Liczba punktów zdobytych w ramach kryterium stanowi sumę punktów określonych w punktach od 1) do 3) powyżej. Maksymalnie do zdobycia jest 100 pkt.
  Suma punktów uzyskana z kryteriów „Efektywność zarządzania - E” zostanie podzielona przez 100 i pomnożona przez wagę kryterium (tj. 40 pkt).
  3) Kryterium 3 – Funkcjonalność oprogramowania PPK i dodatkowe benefity (F) Punkty zostaną przyznane według następujących zasad:
  E=(P/(100x40))
  I. Funkcjonalność oprogramowania
  − automatyczna synchronizacja danych z systemem kadrowopłacowym – Prolan - Zamawiającego (eliminująca ryzyko pomyłek, które mogą wystąpić przy eksportowaniu danych z Excela lub ręcznym wysyłaniu informacji), w tym: możliwość i sposób generowania raportów i zestawień, funkcjonalność systemowego powiadomienia o zbliżających się terminach wpłat, ponownego zapisu oraz innych obowiązkach, elastyczność formatów przesyłanych danych – 5 punktów.
  − brak automatycznej synchronizacji danych z systemem kadrowopłacowym – Prolan - Zamawiającego – 0 punktów.
  II. Dodatkowe korzyści dla Zamawiającego związane z funkcjonowaniem w systemie PPK
  Wykonawca wypełnia Tabelę Nr 3 w Formularzu Oferty Cenowej.
  Za każdą, wskazaną przez Zamawiającego, korzyść od a) do d) z poniższej listy Oferentowi zostanie przyznany 1 punkt (maksymalnie 4 punkty).
  Za wszystkie pozostałe korzyści, nie wymienione w punktach od a) do d), Wykonawca otrzyma maksymalnie 1 punkt (niezależnie od ilości).
  a) dedykowana infolinia;
  b) bieżące wsparcie uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta przez dedykowanego opiekuna;platforma internetowa;
  c) szkolenia inne niż wskazane w IWZ;
  d) inne funkcjonalności (wymienić jakie)
  Maksymalna ilość w tym kryterium wynosi 5 punktów.
  III. Dodatkowe benefity dla uczestników PPK
  Za każdy benefit Wykonawcy zostanie przyznany 0,5 punktu.
  Przykładowa lista proponowanych benefitów:
  − brak opłat za otwarcie IKE/IKZE dla pracowników;
  − brak opłat za prowadzenie IKE/IKZE dla pracowników;
  − oprogramowanie zapewniające wsparcie w raportowaniu i rozliczaniu składek na PPK, kontroli istotnych terminów;
  − zniżki na oferowane usługi;
  − przeprowadzenie edukacji pracowników Zamawiającego w zakresie inwestowania;
  − przesyłanie Zamawiającemu wszelkich informacji na temat PPK w tym raportów na żądanie;
  − spotkania informacyjne dla pracowników na żądanie;
  − przesyłanie w wersji elektronicznej cyklicznych informacji o rynku, funduszach, prognozach dla pracowników i Zamawiającego; − programy rabatowe u partnerów instytucji finansowej; − mobilna aplikacja do obsługi.
  Maksymalna ilość w tym kryterium wynosi 5 punktów.
  4) Kryterium 4 - Wartość aktywów pod zarządzaniem (A) – suma wszystkich aktywów zgodnie z danymi wskazanymi w Formularzu Oferty Cenowej.
  A=(kwota aktywów badanej oferty/najwyzsza kwota aktywów)x10
  wypełnia Tabelę Nr 4 w Formularzu Oferty Cenowej.
  Maksymalna ilość w tym kryterium wynosi 10 punktów.
  5) Kryterium 5 - Liczba podpisanych umów o zarządzanie PPK na dzień 31.12.2020 r. (U)
  Punkty zostaną przyznane na podstawie informacji z Formularza Oferty Cenowej według następujących zasad:
  − do 500 umów o zarządzanie PPK podpisanych na dzień 31.12.2020 r. – 0 pkt.
  − od 501 do 900 umów o zarządzanie PPK podpisanych na dzień 31.12.2020 r. – 1 pkt.
  − od 901 do 1 300 umów o zarządzanie PPK podpisanych na dzień 31.12.2020 r. – 2 pkt.
  − od 1 301 do 1 700 umów o zarządzanie PPK podpisanych na dzień 31.12.2020 r. – 3 pkt.
  − od 1 701 do 2 100 umów o zarządzanie PPK podpisanych na dzień31.12.2020 r. – 4 pkt.
  − powyżej 2 100 umów o zarządzanie PPK podpisanych na dzień 31.12.2020 r. – 5 pkt.
 4. Przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Dla każdej oferty wynik oceny łącznej zostanie obliczony jako suma punktów przyznanych w powyższych kryteriach, wg wzoru:
  S = O + E + F + A + U
  gdzie:
  S - całkowita liczba punktów przyznanych badanej ofercie,
  O - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Średnia opłata za zarządzanie PPK”,
  E - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Efektywność w zarządzaniu aktywami”,
  F - Funkcjonalność oprogramowania PPK i dodatkowe benefity
  A - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Wartość aktywów pod zarządzaniem”,
  U - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Liczba podpisanych umów o zarządzanie PPK na dzień 31.12.2020 r.”,
 5. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wyliczeniem określonym w pkt 4.
 6. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzymają taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najwyższa liczbą sumy punktów w ramach Kryterium 1, Kryterium 2 oraz Kryterium 3.

9.

INFORMACJE O PODWYKONAWCACH

Zamawiający nie dopuszcza udziału Podwykonawców w wykonaniu zamówienia.

10.

SPOSÓB KONTAKTU NA ETAPIE PROWADZENIA POSTĘPOWANIA

 1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawca odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.
 2. Pytania w sprawach związanych z Zapytaniem ofertowym należy kierować na adres e-mail: adrian.wychowanski@wfos.szczecin.pl.
 3. Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zmiany treści Zapytania ofertowego, w tym Opisu przedmiotu zamówienia i warunków zamówienia, w formie pisemnej wraz z publikacją na stronie internetowej https://www.wfos.szczecin.pl/ oraz https://bip.wfos.szczecin.pl.

 

11.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 10 kwietnia 2021 r.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12.

UMOWA

 1. Umowa zostanie zawarta według projekt umowy Wykonawcy złożonego wraz z ofertą oraz uwzględniającego istotne warunki umowy wskazane w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający dopuszcza złożenie projektu umowy odrębnie na zarządzanie PPK oraz na prowadzenie PPK, z zastrzeżeniem, że każdy z tych projektów będzie uwzględniał istotne warunki umowy wskazane w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego.
 3. Wykonawca akceptuje treść istotnych warunków umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

13.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. niedokonania oceny oferty, jeżeli zostanie ona złożona po terminie, o którym mowa w pkt 7.3;
 2. wyłącznej interpretacji zapisów Zapytania ofertowego, w tym jego załączników;
 3. zmiany treści Zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający przekaże informację o zmianach zamieszczając stosowną informację na stronach internetowych. Zmiana staje się wiążąca od chwili zamieszczenia na stronach internetowych;
 4. odwołania Zapytania ofertowego, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny – o powyższym Zamawiający poinformuje via e-mail;
 5. zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty– o powyższym Zamawiający poinformuje via e-mail;
 6. w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ważnych ofert;
 7. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania oraz przystąpienia do negocjacji warunków umów;
 8. nieudzielenia zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie spełnia wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym,
 9. poprawienia w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W przypadku poprawienia innej omyłki polegającej na niezgodności z wymaganiami Zamawiającego, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki w terminie 1 dnia roboczego od dnia przesłania zawiadomienia o poprawieniu;
 10. wykluczenia Wykonawcy z postępowania, jeżeli Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie uzupełni w terminie wskazanym przez Zamawiającego wymaganych dokumentów;
 11. wyboru oferty i przekazania informacji o wyborze oferty, które nie stanowią przyjęcia oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie oznaczają zobowiązania do zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;
 12. zawarcia umów z wybranym Wykonawcą, zgodnie z istotnymi warunkami umowy stanowiącymi odpowiednio Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

14.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Zamawiający, jako administrator danych osobowych obowiązany jest do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4 maja 2016 r. nr 119/1 z późn. zm.), dalej „RODO”, względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zamawiający informuje, że:
  - Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
  - Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
  - pełnomocnika Podwykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
  - członka organu zarządzającego Podwykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
  - osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.
  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie;
  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem nr na wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie;
  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikająz tej ustawy;
  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; − posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  - nie przysługuje Pani/Panu:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych RODO, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.

15.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

Integralną część Zapytania ofertowego stanowią Załączniki:

 1. Istotne warunki zamówienia – Załącznik nr 1,
 2. Formularz oferty – Załącznik nr 2,
 3. Istotne warunki umowy na zarządzanie PPK – Załącznik nr 3,
 4. Istotne warunki umowy na prowadzenie PPK – Załącznik nr 4,
 5. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Załącznik nr 5,
 6. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – Załącznik nr 6,
 7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 7,
 8. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI– Załącznik nr 8.
Pliki do pobrania
 1. pdf Zapytanie ofertowe Rozmiar pliku 711.13 KB Data dodania 2021-02-22 12:44
 2. pdf Zapytanie ofertowe - modyfikacja z dnia 23.02.2021 Rozmiar pliku 708.27 KB Data dodania 2021-02-23 14:26
 3. docx Załącznik nr 1 - Istotne warunki zamówienia Rozmiar pliku 32.33 KB Data dodania 2021-02-23 14:26
 4. docx Załącznik nr 2 - Formularz oferty Rozmiar pliku 40.26 KB Data dodania 2021-02-23 14:26
 5. docx Załącznik nr 3 - Istotne warunki umowy na zarządzanie PPK Rozmiar pliku 31.7 KB Data dodania 2021-02-23 14:26
 6. docx Załącznik nr 4 - Istotne warunki umowy na prowadzenie PPK Rozmiar pliku 19.63 KB Data dodania 2021-02-23 14:26
 7. docx Załącznik nr 5 - Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO Rozmiar pliku 19.06 KB Data dodania 2021-02-23 14:26
 8. docx Załącznik nr 6 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Rozmiar pliku 18.66 KB Data dodania 2021-02-23 14:26
 9. docx Załącznik nr 7 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Rozmiar pliku 16.74 KB Data dodania 2021-02-23 14:26
 10. docx Załącznik nr 8 - Oświadczenie dotyczące podanych informacji Rozmiar pliku 15.25 KB Data dodania 2021-02-23 14:26
 11. pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 24.02.2021 r. Rozmiar pliku 373.17 KB Data dodania 2021-02-25 10:50
 12. pdf Protokół z dokonania wyboru Rozmiar pliku 189.9 KB Data dodania 2021-03-15 10:44
Data publikacji 2021-02-22 12:44 Wytworzył(a) Adrian Wychowański Wprowadził(a) Artur Szczybelski Ilość aktualizacji 3 Data aktualizacji 2021-03-15 10:44 Zaktualizował(a) Artur Szczybelski Wyświetleń 376